Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης (Περίοδος 2022)
Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά
Προσωπικα Στοιχεια
Στοιχεια Διευθυνσης και Επικοινωνιας
 • Επιλέξτε
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Επιλέξτε
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κριτηρια ενταξης - βαθμολογησης
Μισθωτός ή εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Επιλέξτε
 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Μερικής Απασχόλησης
 • Επιλέξτε
 • Τριτοβάθμια (ΑΕΙ,ΑΤΕΙ)
 • Μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ, ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ)
 • Ανώτερη Δευτεροβάθμια (Λύκειο)
 • Υποχρεωτική
 • Επιλέξτε
 • 18 - 29 ετών
 • 30 - 45 ετών
 • 46 - 64 ετών
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και τη Δήλωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Όροι και Προϋποθέσεις
1. Όλα τα στοιχεία της παρούσας είναι αληθή και ακριβή.
2. Ενημερώθηκα ότι απαιτείται πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης η προσκόμιση δικαιολογητικών/αποδεικτικών για την αντιπαραβολή τους με τα στοιχεία της παρούσας και γνωρίζω ότι: α) υποβληθείς φάκελος, που δεν συμπεριλαμβάνει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις δηλωθείσες στην παρούσα αίτηση απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης (εργασιακή σχέση/κατάσταση), θα οδηγεί στην απένταξή μου από τους προσωρινούς πίνακες ένταξης και κατάταξης, β) προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων αποδεικτικών εγγράφων δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την τελική βαθμολόγηση.
3. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Το ΚΑΠΕ εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού σας απορρήτου, καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5002431 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Σε κάθε περίπτωση το ΚΑΠΕ υποχρεούται και εφαρμόζει πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.4624/2019, όπως ισχύει).
Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς: Όταν υποβάλλετε μία αίτηση συμμετοχής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την συμμετοχή σας (λ.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαιδευτικό επίπεδο κοκ). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από τις αιτήσεις που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο (μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης ή σε έντυπη μορφή με την προσκόμιση στα γραφεία μας φακέλου που περιέχει συνημμένα σε αυτόν έγγραφα που εσείς προσαρτάτε (όπως τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, πιστοποιητικά, λοιπές βεβαιώσεις).
Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας: χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής εργαζομένων σε πανελλαδικές δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με την εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ, αλλά και για την ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της διαδικασίας αποδοχής της προαναφερθείσας αίτησής σας. Εφόσον μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας για να σας ενημερώνουμε γενικά για διάφορες εκπαιδευτικές μας δράσεις και προγράμματα του ΚΑΠΕ. Δεν θα προβούμε σε καμία άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρά μόνον εφόσον λάβουμε την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση.
Χρόνος διατήρησης δεδομένων: Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι απαραίτητα για το συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας, μετά το παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία της, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.
Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα: Μπορεί να διαβιβάσουμε στοιχεία μόνο όταν είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας και λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων π.χ. όταν μας ζητούνται από την Διαχειριστική Αρχή του έργου για διοικητικό έλεγχο, ή όταν υλοποιείται έλεγχος ΕΔΕΛ. Δεν μοιραζόμαστε περαιτέρω με τρίτους τα δεδομένα που μας αποστέλλετε κατά τη διαδικασία επιλογής σας, παρά μόνο όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας.
Τα δικαιώματά σας: Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων 679/2016ΕΕ, έχετε δικαιώματα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων σας και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης της συγκατάθεσης.
4. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ