• +30 210 6603300
  • cres@cres.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE BUILD UP SKILLS

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 

Νέο : Πλατφόρμα Διαβούλευσης BUS-REGRoUP

Το έργο BUS-REGRoUP, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills – «Στρατηγικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που επιτρέπουν ένα κτηριακό απόθεμα απαλλαγμένο από τις ανθρακούχες εκπομπές», ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2022 και κύριος στόχος του είναι η επικαιροποίηση της Ανάλυσης της Παρούσας Κατάστασης (Status Quo) και του Εθνικού Οδικού Χάρτη (ΕΟΧ), που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του έργου BUS-GR (Πυλώνας Ι της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills).

Με δεδομένο ότι ο κατασκευαστικός τομέας έχει ανάγκη από ανανέωση, παρατηρείται ότι, εκτός από την αργοπορία να υιοθετήσει προηγμένες τεχνολογίες, ο τομέας παρουσιάζει και βασικά προβλήματα διαχείρισης. Για παράδειγμα, η ετοιμασία του σχεδίου υλοποίησης του έργου είναι ελάχιστα συντονισμένη μεταξύ του γραφείου μελετών και του προγραμματισμού στο εργοτάξιο και, συνήθως, αυτός ο συντονισμός γίνεται με εργαλεία όπως το χαρτί. Τα συμβόλαια συνήθως δεν δίνουν το έναυσμα για καινοτομίες και η καταμέτρηση της απόδοσης είναι σκιαγραφική με τις μεθόδους διαχείρισης της αλυσίδας να παραμένουν ανεπαρκείς. Δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί νέες ψηφιακές τεχνολογίες, που θα μπορούσαν να φέρουν ευεργετικά οφέλη μεσοπρόθεσμα, ενώ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στις οικοδομικές κατασκευές γίνονται με πολύ χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με άλλους τομείς/ κλάδους.

Από την άλλη, το «Κύμα Ανακαίνισης» (“Renovation Wave”) της ΕΕ, η ένταξη των «Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας» (Nearly Zero Energy Buildings – NZEB) και η ενσωμάτωση των σχετικών με την αποδοτικότητα των πόρων ζητημάτων, που αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ στην πορεία για πλήρη απανθρακοποίηση έως το 2050 (αλλά και στο πλαίσιο των Εθνικών Στρατηγικών για την Ενέργεια και το Κλίμα – ΕΣΕΚ – όλων των κρατών-μελών για το 2030, τα οποία μάλιστα τώρα βρίσκονται υπό αναθεώρηση προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της “δέσμης Fit for 55” αλλά και το σχέδιο REPowerEU), απαιτούν την ύπαρξη εργατικού δυναμικού σε όλα τα επίπεδα, με τις κατάλληλες σχετικές δεξιότητες για την υλοποίησή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στο έργο BUS-REGRoUP θα γίνουν εκ νέου η Ανάλυση της Παρούσας Κατάστασης και ο Εθνικός Οδικός Χάρτης, που καταρτίστηκαν στην πρώτη φάση της πρωτοβουλίας BUILD UP Skills (στο πλαίσιο του έργου BUS-GR), και είχαν επικεντρωθεί σε εργάτες και τεχνίτες (επαγγελματίες «μπλε κολάρου»). Τα κείμενα θα επικαιροποιηθούν για τους εν λόγω επαγγελματίες και θα εμπλουτιστούν με νέο περιεχόμενο που θα χαρτογραφεί τις ανάγκες για δεξιότητες των επαγγελμάτων «λευκού κολάρου» (π.χ. αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μηχανικοί, κατασκευαστές προϊόντων, διαχειριστές κτηρίων, κ.λπ.), αντανακλώντας έτσι την πραγματικότητα και τις ανάγκες ολόκληρης της αλυσίδας αξίας του κτηρίου.

Έτσι, στην επικαιροποιημένη Ανάλυση της Παρούσας Κατάστασης θα συγκεντρωθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του κτηριακού/ κατασκευαστικού τομέα της χώρας σχετικά με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, την ενεργειακή απόδοση και τη συμβολή στους στόχους του 2030, καθώς και τα υπάρχοντα εμπόδια και κενά. Αντίστοιχα, ο επικαιροποιημένος Εθνικός Οδικός Χάρτης θα εξηγεί το πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και τα εντοπισμένα κενά δεξιοτήτων στα διάφορα επαγγέλματα, με τρόπο που να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2030. Ειδικότερα, θα παρέχει ένα σύνολο μέτρων προτεραιότητας για τα διάφορα επαγγέλματα, ένα σχέδιο δράσης για τα καθορισμένα μέτρα έως το 2030, τους κρίσιμους παράγοντες και τους πόρους που απαιτούνται για την προώθηση της υλοποίησης, καθώς και μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

Κομβικό ρόλο στη διαδικασία επικαιροποίησης τόσο της Ανάλυσης της Παρούσας Κατάστασης όσο και του Εθνικού Οδικού Χάρτη θα διαδραματίσει η Εθνική Πλατφόρμα Προσόντων (ΕΠΠ), η οποία δημιουργήθηκε στην πρώτη φάση της πρωτοβουλίας BUILD UP Skills (στο πλαίσιο του έργου BUS-GR). Καθώς η πρώτη ΕΠΠ συστάθηκε πριν από δέκα περίπου χρόνια, μία από τις πρώτες δράσεις του BUS-REGRoUP θα είναι η επανεκκίνηση αυτής, καθώς και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της με τη συμμετοχή νέων ενδιαφερομένων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, η ΕΠΠ θα έχει στενή συνεργασία και επικοινωνία με την κοινοπραξία του έργου BUS-REGRoUP, συμμετέχοντας ενεργά σε τακτικές διαδικασίες διαβούλευσης με στόχο την τελική αποδοχή του Εθνικού Οδικού Χάρτη.

Το έργο BUS-REGRoUP χρηματοδοτείται από το Υποπρόγραμμα «Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια» (Clean Energy Transition) του Προγράμματος LIFE και έχει διάρκεια 18 μήνες. Τον συντονισμό του έργου έχει το ΚΑΠΕ, ενώ το 5-μελές εταιρικό σχήμα συμπληρώνεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικά επιμελητήρια, και συγκεκριμένα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (EPU-ΝΤUA), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Δελτια Τύπου

6/3/2024: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

9/12/2022: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ


Εταίροι:

 

 

 

Disclaimer This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement 101077520