Μεταφορές  
 

Η συμμετοχή του τομέα των μεταφορών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. για το 2002, η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα τον μεταφορών αντιστοιχεί στο 39% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας και ανέρχεται σε 7.680.000 ΤΙΠ ετησίως. Αυτή η κατανάλωση επιμερίζεται ανά μεταφορικό τομέα ως εξής: Οδικές μεταφορές 5.757.000 ΤΙΠ (75,6%), σιδηροδρομικές μεταφορές 50.000 ΤΙΠ (0,7%), θαλάσσιες μεταφορές 614.000 ΤΙΠ (8,0%) και αεροπορικές μεταφορές 1.197.000 (15,7%).

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει αξιόλογο πεδίο για εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, που μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας με τις συνακόλουθες ευνοϊκές επιπτώσεις στα οικονομικά και περιβαλλοντικά μεγέθη.

 

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές, ειδικά στις οδικές, περιλαμβάνονται συνήθως στα γενικότερα μέτρα που αφορούν την ανάπτυξη βιώσιμης κινητικότητας με στόχο μια βιώσιμη πόλη.

 

Τα μέτρα αυτά, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνονται σε τρεις άξονες δράσεων:

•  Χρήση υψηλής τεχνολογίας τηλεματικής στις μεταφορές


•  Έκδοση οδηγιών και εγχειριδίων με βασικές αρχές πολιτικής (Πράσινα βιβλία)


•  Δικτύωση των πόλεων ώστε να επιτυγχάνεται συντονισμός και γρήγορη ανταλλαγή γνώσεως και εμπειρίας

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300