Επικοινωνία
AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΕ


 

   

Καλώς 'Ηρθατε στο Δικτυακό Τόπο του ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διάδοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
   

ΕΠΙΚΑΙΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


Ημερίδα για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Οι δυνατότητες που παρέχει ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την πραγματοποίηση έργων ΑΠΕ σε κοινότητες και νησιά της χώρας, αλλά και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών θα παρουσιαστούν στην Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)2009-2014» που διοργανώνει το ΚΑΠΕ, στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα.
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Δημοσιοποιήθηκε η Επικαιροποιημένη (2η Έκδοση) Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 
 Ανακοίνωση

Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 24/6/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Έργου : «IRPWIND – Integrated Research Project in Wind Energy» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 Ανακοίνωση

Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 24/6/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των Έργων :α) «European Liaison on Electricity grid Commited Towards long-term Research Activities (ELECTRA)», β)«Cost-reduction through material optimization and Higher EnErgyoutpuT of solArpHotovoltaic modules (CHEETAH)», γ) Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013», δ) TECLENERGY – Education Modules’ Development for Technical and Legal Issues in Energy Sector Technologies, και ε) Request2Action «Removing barriers to low carbon retrofit by improving access to data and insight of the benefits to key market actors» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 Ανακοίνωση

Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 24/6/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των Έργων : «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» καθώς επίσης και «GALET Greece / Albania Energy Tourism / IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007 – 2013» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

 Διακρατική συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και επίδοσης των κτιρίων

Η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να αναπτύξει και να διατηρήσει πολιτικές και μηχανισμούς για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων προς μία βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τον σκοπό του έργου TRACE (SEE/D/0170/2.4/X), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας South East Europe.ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑRE

Η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, για την αναβάθμιση της αναταγωνιστικότητας τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Μεσογείου, είναι ο στόχος του έργου MARE (http://www.mare-euromed.eu/), που χρηματοδοτείται από το 70 Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα.
Οι τεχνολογικοί πυλώνες στους οποίους επικεντρώνονται οι δράσεις του έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, η αφαλάτωση με ανανεώσιμες πηγές και τα μικροδίκτυα.

Πρόσκληση  
Φόρμα - Α  
Φόρμα - Β  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΦΥΗ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Εκδόθηκε η απόφαση επικύρωσης αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. υπ. αριθμ. 85/16.03.2012 Πρόσκλησης (Κωδ. 104) Πρόσκλησης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ με τίτλο «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".

 
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2009-2014: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δημοσιοποιήθηκε η Πρώτη Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Απονομή του βραβείου ENERGY GLOBE Greece 2014στο ΚΑΠΕ

Στο ΚΑΠΕ απένειμε η Advantage Austria το βραβείο National Energy Globe Ελλάδας για το ξεχωριστό ερευνητικό του έργο LOW-BIN: «Αποδοτική Ηλεκτροπαραγωγή Δυαδικού Κύκλου με θερμική πηγή την Γεωθερμία Χαμηλών Θερμοκρασιών», που αποσκοπεί στην παραγωγή φτηνής και περιβαλλοντικά καθαρής ενέργειας.

Η εκδήλωση για την απονομή του βραβείου έγινε τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 και κατά τη διάρκειά της απηύφθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Υπουργός ΠΕΚΑ κύριος Γιάννης Μανιάτης, η Πρέσβης της Αυστρίας Δρ. Melitta Schubert και ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ κύριος Κωνσταντίνος Κουρνιώτης.

Το βραβείο παρέλαβε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Δρ. Κωνσταντίνος Καρύτσας, από τον Εμπορικό Σύμβουλο της Αυστριακής Πρεσβείας κύριο Bruno Freytag.


ΤΟ ΚΑΠΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

«Τεχνική Βοήθεια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ιορδανία»- EuropeAID είναι ο τίτλος του νέου μεγάλου έργου που αναλαμβάνει, μετά από διαγωνισμό, το ΚΑΠΕ στην Ιορδανία. Tο ΚΑΠΕ έχει υλοποιήσει και κατά το παρελθόν μεγάλα ενεργειακά έργα στην Ιορδανία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του ενεργειακού τομέα της χώρας με την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και τεχνολογικής καινοτομίας. Το νέο έργο, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις εταιρείες συμβούλων SAFEGE (Βέλγιο) και Danish Energy Management (Δανία), έχει διάρκεια 2 χρόνια και προϋπολογισμό 1,5 εκ Ευρώ.
«Το ΚΑΠΕ συνεχίζει να αποδεικνύει την αξιοπιστία και την δυναμική του μέσα από τη συμμετοχή σε ένα ακόμα μεγάλο πρόγραμμα στο εξωτερικό», δήλωσε ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης για το θέμα αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το πόσο σημαντική είναι η παραγωγή ενέργειας από Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τα μεγάλα προβλήματα σε όλο τον πλανήτη.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΠΕ

Σε δύο μεγάλα αναπτυξιακά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκ. ευρώ, που αφορούν στην υλοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Αφρική συμμετέχει το ΚΑΠΕ . Τα έργα εντάσσονται στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «Αειφόρος Ενέργεια για Όλους (SE4All)» για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την προστασία του κλίματος και των οικοσυστημάτων της γης. Η πρωτοβουλία SE4All υποστηρίζεται οικονομικά από την ΕΕ και χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία κ.α. και στοχεύει, μέχρι το 2030, να εξασφαλίσει καθολική πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες και να διπλασιάσει το ποσοστό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.


Νέες υπηρεσίες από το ΚΑΠΕ

Δύο νέες υπηρεσίες παρέχει στην αγορά το ΚΑΠΕ, στον τομέα των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του από τη συμμετοχή σε σχετικά Ευρωπαϊκά/εθνικά έργα και Ιδιωτικά Συμφωνητικά, αναλαμβάνει την εκπόνηση :

· Μελέτης σκοπιμότητας ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίας
· Προμελέτης ηλιοθερμικού σταθμού με συγκέντρωση ακτινοβολίαςΕξοικονόμηση ενέργειας στoν Κλάδο των Τροφίμων

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και το ΚΑΠΕ συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο SINERGIA για την εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις Τροφίμων. Η κοινοπραξία αποτελείται από 9 εταίρους, από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ελλάδα και την Αλβανία και συντονίζεται από τον Ιταλικό οργανισμό ΕΝΕΑ. Το έργο έχει 2ετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED.
Το SINERGIA θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Κλάδου των Τροφίμων, που δε διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να πραγματοποιήσουν κατάλληλες καινοτομίες για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να τονώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Τα επόμενα 2 χρόνια, θα συμμετάσχουν σε αυτό 50 περίπου επιχειρήσεις (7 από κάθε χώρα), σε μια σειρά πιλοτικών δράσεων μέσα από τις οποίες θα πραγματοποιηθούν ενεργειακές διαγνώσεις και θα τους δοθούν προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στη συνέχεια, οι εταίροι, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του έργου θα αναπτύξουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να ελέγξουν την ενεργειακή τους απόδοση και να κάνουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.

www.sinergia-med.eu

Newsletter

Μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα σε αιολική ενέργεια & έξυπνα δίκτυα αναλαμβάνει το ΚΑΠΕ


Νέα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα, υψηλού προϋπολογισμού και τεχνολογίας, σε συνεργασία με τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα και κορυφαίες βιομηχανίες της Ευρώπης, ανέλαβε το ΚΑΠΕ. Τα ερευνητικά έργα, που συγχρηματοδοτούνται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, ξεκίνησαν το τελευταίο τετράμηνο του 2013 και αφορούν στους τομείς της αιολικής ενέργειας και των έξυπνων δικτύων
.

Aνακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης
για το έργο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ – ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ

Το ΚΑΠΕ, ως φορέας υλοποίησης του έργου ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ – ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ, πρόκειται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Η διαβούλευση έχει στόχο τη διαμόρφωση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών και της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου μέσω κατάθεσης προτάσεων από φορείς και εταιρείες.

Aνακοίνωση - Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Εγκύκλιοι ΚΑΠΕ για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σχετικών με το νόμο 3468/06.
 

 

 

 

 


Εξοικονόμηση Ενέργειας


Υπηρεσία Αναζήτησης Τεχνολογιών


 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΗΣ