Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ INTERREG MED 2014-2020


Πικέρμι, 23 Δεκεμβρίου 2016

 

 

Το ΚΑΠΕ μέσα από μια έντονα ανταγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, κατάφερε να κερδίσει, μαζί με άλλους σημαντικούς Μεσογειακούς ενεργειακούς φορείς και καινοτόμα δίκτυα, επτά νέα σημαντικά έργα βιώσιμης ανάπτυξης, που θα υλοποιηθούν με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 15%.

Μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διακρατικής συνεργασίας, το πρόγραμμα Interreg MED αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, με ορθολογική χρήση πόρων και υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή.

Το ΚΑΠΕ, με τη συμμετοχή του στα νέα αυτά έργα, ενισχύει ακόμα περισσότερο το ρόλο του ως Εθνικός Φορέας για την Ενέργεια, με σημαντική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, στην πορεία μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα νέα έργα, στα οποία συμμετέχειτο ΚΑΠΕ, είναι τα ακόλουθα:

IMPULSE-IntegratedManagementSupportforEnergyefficiencyinMediterraneanPUblicbuiLdings: Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο.Το ΚΑΠΕ είναι Συντονιστής Εταίρος.

PELAGOS-PromotinginnovativenEtworksandcLustersformArinerenewableenergysynerGiesinmediterraneancOastsandiSlands(Γαλάζια Ανάπτυξη): Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μέσω καινοτόμων συμπλεγμάτων και δικτύων σε νευραλγικούς τομείς του Μεσογειακού χώρου. Το ΚΑΠΕ είναι Συντονιστής Εταίρος.

SHERPA- SHaredknowledgeforEnergyrenovationinbuildingsbyPublicAdministrations: Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο

PRISMI-PromotingRESIntegrationforSmartMediterraneanIslands: Αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατηγικές και τα σχέδια για το ενεργειακό μείγμα των περιοχών της Μεσογείου.  

SISMA- SupportingInnovativeSchemesintheMEDArea: Υποστηρίζοντας καινοτόμα σχήματα στην περιοχή της Μεσογείου.

PRIORITEE- Prioritize energy efficiency measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities: Δίνονταςπροτεραιότητασεμέτραενεργειακήςαποδοτικότηταςσταδημόσιακτήρια: έναεργαλείογιατηνυποστήριξητωντοπικώνκαιπεριφερειακώναρχώνστηλήψητωναποφάσεων.

PEGASUS - Promoting Effective Generation and Sustainable Uses of Electricity: ΠροωθώνταςτηνΑποδοτικήΠαραγωγήκαιτιςΑειφόρεςΧρήσειςτουΗλεκτρισμού.