Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δελτία Τύπου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αξιοποίηση των περιθωριοποιημένων περιοχών με έργα παραγωγής
ενέργειας από ΑΠΕ


Πικέρμι, 2 Οκτωβρίου 2014

 

Η αξιοποίηση των περιθωριοποιημένων περιοχών, που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλες τις περιφέρειες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (χωματερές, ανενεργά λατομεία και ορυχεία επιφανειακής εξόρυξης, πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μολυσμένα πεδία, κλπ.), μέσω της ανάπτυξης σε αυτές έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοαέριο, βιομάζα, γεωθερμία, κλπ.),ήταν ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου M2RES, που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2014. Με τον τρόπο αυτό, περιοχές που έχουν απολέσει οριστικά τις αρχικές τους χρήσεις και έχουν απαξιωθεί θα ανακτήσουν την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική τους αξία.

 

Στο έργο, στο οποίο από Ελληνικής πλευράς μετείχε το ΚΑΠΕ, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ), μέσω του Προγράμματος "South-EastEurope 2007-2013". Συμμετείχαν εταίροι από κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία) και από χώρες που βρίσκονται στην προενταξιακή φάση (Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο). Εκπροσωπήθηκαν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εθνικά και τοπικά ενεργειακά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, δήμοι, εμπορικά επιμελητήρια, τράπεζες κ.ά.

 

Στα πρώτα στάδια του έργου διεξήχθησαν λεπτομερείς έρευνες με στόχο την αξιολόγηση της καταλληλότητας των περιθωριοποιημένων εδαφών στις περιφέρειες που συμμετείχαν -οι περιφέρειες Αττικής για την Ελλάδα-, προκειμένου να εκτιμηθεί το τοπικό δυναμικό παραγωγής ΑΠΕ. Μετά τις έρευνες σε περιφερειακό επίπεδο, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τις περιθωριοποιημένες εκτάσεις σε εθνικό επίπεδο, ώστε να γίνει η επέκταση των προβλέψεων σχετικά με το δυναμικό των έργων τύπου M2RES σε επίπεδο χώρας.

Ως εκπαιδευτικό βοήθημα για τα στελέχη των ΟΤΑ, παρήχθη ο Επιχειρησιακός Οδηγός «Ανάπτυξη των ΑΠΕ σε περιθωριοποιημένες εκτάσεις».

 

Στον Οδηγό δίνεται ο ορισμός των “περιθωριοποιημένων” εκτάσεων και παρέχονται τα αναγκαία στοιχεία για τις βασικές τεχνολογίες ΑΠΕ, για την επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογίας. Περιγράφονται έργα τύπου M2RES που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε χώρες της ΕΕ ως καλές πρακτικές, ενώ δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις σε Δήμους και Περιφέρειες.

 

Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η προσέγγιση, αναφέρονται αναλυτικά οι αντίστοιχες νομοθεσίες και οι αδειοδοτικές διαδικασίες για τα έργα τύπου M2RES στις συμμετέχουσες χώρες.

 

 

Το εγχειρίδιο «Μεθοδολογία για την λήψη αποφάσεων από τους ΟΤΑ σχετικά με το εάν τους συμφέρει να επενδύσουν σε έργα τύπου M2RES» απευθύνεται ειδικά σε ΟΤΑ που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν στην επικράτειά τους έργα τύπου M2RES, προκειμένου να μπορούν να αξιολογήσουν αποτελεσματικά την επένδυση.

 

Αναλύονται οι περιορισμοί που μπορεί να αποτρέψουν μια επένδυση, αναφέρονται οι κανονισμοί για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και ο χρονικός ορίζοντας που απαιτείται για να υλοποιηθεί ένα έργο.

 

Περιγράφονται τα υποστηρικτικά σχήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά ενέργειας, και, ειδικότερα για τις ΑΠΕ, αναπτύσσεται η ανάλυση SWOT και περιγράφεται - αρκετά απλά - το πώς γίνεται μια τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση.

 

Αναφέρονται τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από έργα τύπου M2RESκαι αναλύονται οι εμπλεκόμενοι κάθε φορά παράγοντες, παρέχοντας έτσι μια σφαιρική θεώρηση της επένδυσης.

 

Τα παραπάνω, μαζί με άλλα υλικά που παρήχθησαν για την διάδοση του έργου, διανεμήθηκαν σε πλήθος στελεχών των ΟΤΑ και Περιφερειών της χώρας, καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων που παρευρέθησαν σε ενημερωτικές συναντήσεις, συσκέψεις, ημερίδες, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην Αττική.

 

Τα κύρια αποτελέσματα και οι εμπειρίες που αποκομίσθηκαν από την υλοποίηση του έργου συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο «Μετατρέποντας τις περιθωριοποιήσεις σε ευκαιρίες για τις ΑΠΕ: Εμπειρίες και Διδάγματα». Σε αυτό συνοψίζονται οι καλύτερες επενδυτικές προτάσεις για έργα τύπου M2RES στις χώρες τις ΝΑ Ευρώπης, αλλά και τα διδάγματα που προέκυψαν σε κάθε χώρα ξεχωριστά (εμπειρίες, εμπόδια, προοπτικές). Περιγράφονται, επίσης, οι 4 πιο επιτυχημένες περιπτώσεις εφαρμογής έργων τύπου M2RES, οι οποίες αφορούν σε επιχειρηματικά σχέδια έργων που υλοποιήθηκαν ή είναι έτοιμα προς υλοποίηση προκειμένου να αξιοποιηθούν ως παραδείγματα προς μίμηση από άλλους ΟΤΑ.

 

Στην Αττική, τα κύρια εμπόδια που εντοπίστηκαν ήταν το θέμα της ιδιοκτησίας (για τα στρατόπεδα, τα λατομεία, τα πρώην βιομηχανικά πεδία), η έλλειψη τεχνογνωσίας, η χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία και, κυρίως, η έλλειψη συνέχειας στο σχεδιασμό για την αειφόρο ανάπτυξη που παρατηρείται με τις αλλαγές στις αιρετές ηγεσίες των ΟΤΑ.

 

Τα θετικά στοιχεία είναι η επιθυμία των ΟΤΑ να αξιοποιήσουν τις εκτάσεις τύπου M2RES, καθώς έτσι θα προκύψει ένα εισόδημα γι’ αυτούς (εφόσον ξεπεραστεί το ζήτημα της αρχικής επένδυσης), οι θέσεις εργασίας, η συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ και η περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση των εκτάσεων.

 

 

 

Όλα τα προϊόντα του έργου καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.m2res.eu, και στο
ΚΑΠΕ Τμήμα Εκπαίδευσης του (κα Εφη Μαύρου, τηλ: 210-6603295).