Συνεργασίες – Διάδοση – Προβολή


  Μνημόνιο Συνεργασίας με ΤΕΔΚΝΑ

 

  Δήλωση Ενδιαφέροντος Συνεργασίας για το συνυπολογισμό θεμάτων ενεργειακής αποδοτικότητας στις διαδικασίες προμηθειών των Δήμων

 

  Συμμετοχή στο συνέδριο του ΥΠΕΚΑ

 

  Μετάφραση User Guide Smart SPP

 

  Συνεισφορά στην έκθεση “Energy Efficiency in Public Procurement – Member States' experience, barriers/ drivers and recommendations”, του DG TREN/ENER και του JRC

 

  Άρθρο στο ενημερωτικό δελτίο “EU Green Public Procurement (GPP) Policy - Dissemination and awareness raising” του International Training Centre of the ILO

 

 

 

 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας με ΤΕΔΚΝΑ

Το ΚΑΠΕ ως εθνικός εταίρος του έργου pro - EE ανέλαβε να αναπτύξει δίαυλους επικοινωνίας με τους ελληνικούς ΟΤΑ με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία σε θέματα ΠΔΠ και εξοικονόμησης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, το ΚΑΠΕ υπέγραψε στις 29 Ιουλίου 2010 ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ). Το Μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία του ΚΑΠΕ με την ΤΕΔΚΝΑ και αφορά στα ακόλουθα πεδία:

1. Το ΚΑΠΕ θα παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο πλαίσιο εφαρμογής και παρακολούθησης των απαιτήσεων και παραδοτέων που προκύπτουν από τη συμμετοχή των μελών της ΤΕΔΚΝΑ στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Η υποστήριξη δρομολογείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου « Energy for Mayors », εταίρος του οποίου είναι και το ΚΑΠΕ.

2. Το ΚΑΠΕ θα παρέχει επιστημονική υποστήριξη για την εφαρμογή των διαδικασιών για ΠΔΠ προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια. Η υποστήριξη δρομολογείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου « pro - EE », εταίρος του οποίου είναι το ΚΑΠΕ.

3. Η ΤΕΔΚΝΑ θα ενθαρρύνει τα μέλη της μέσω ενημερωτικών δράσεων και σεμιναρίων κατάρτισης με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

4. Η ΤΕΔΚΝΑ σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ θα οργανώνει σεμινάρια και δράσεις για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήλωση Ενδιαφέροντος Συνεργασίας για το συνυπολογισμό θεμάτων ενεργειακής αποδοτικότητας στις διαδικασίες προμηθειών των Δήμων

Η ομάδα του ΚΑΠΕ συμμετείχε σε μια πληθώρα δράσεων ενημέρωσης των ελληνικών ΟΤΑ σε θέματα σχετικά με ΠΔΠ και ενεργειακή αποδοτικότητα. Ορισμένοι από τους ΟΤΑ εφάρμοσαν ήδη τις απαραίτητες διαδικασίες για την αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, ενώ άλλοι έδειξαν πολύ έντονο ενδιαφέρον να εντάξουν χαρακτηριστικά ενεργειακής αποδοτικότητας στις προμήθειές τους στο μέλλον. Το ΚΑΠΕ, με βάση τα παραπάνω, προχώρησε στη σύνταξη μιας Δήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργασίας για το συνυπολογισμό της ενεργειακής αποδοτικότητας στις προμήθειες των Δήμων. Στη Δήλωση Ενδιαφέροντος, ο εκάστοτε Δήμος δηλώνει ότι θα ξεκινήσει να συνυπολογίζει κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας στις αγορές προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια. Το ΚΑΠΕ, επίσης, συμφωνεί να παρέχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη και τα εργαλεία για να βοηθήσει στον προσδιορισμό αυτών των κριτηρίων και στην ποσοτικοποίηση των οφελών που προκύπτουν από τις ΠΔΠ. Πέντε ΟΤΑ έχουν ήδη υπογράψει τη Δήλωση Ενδιαφέροντος: ο Δήμος Πατρών, ο Δήμος Αγ. Βαρβάρας, ο Δήμος Αμαρουσίου, ο Δήμος Σερρών και η Κοινότητα Οίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή στο συνέδριο του ΥΠΕΚΑ

Στις 30 Ιουνίου 2010 διεξάχθηκε το συνέδριο «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ): Το Δημόσιο πρωταγωνιστής του πρασινίσματος της εγχώριας αγοράς», το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ΚΑΠΕ συμμετείχε στο συνέδριο με εισήγηση του υπεύθυνου του έργου pro - EE , Γιάννη Βουγιουκλάκη, αναφορικά με τις ΠΔΣ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας με παράθεση ελληνικών παραδειγμάτων και των προοπτικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση User Guide Smart SPP

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου κατάρτισης που διεξάχθηκε το Μάρτιο του 2010 κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η παρουσίαση και εφαρμογή ενός εργαλείου υπολογισμού του κόστους ζωής και εκπομπών CO2 προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια. Το εργαλείο διατίθεται δωρεάν στην αγγλική γλώσσα και έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Smart SPP στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το ICLEEI – Local Governments for Sustainability, ο οποίος είναι εταίρος και στο έργο PRO-EE. Το έργο SMART SPP προωθεί τη διείσδυση νέων, καινοτόμων και χαμηλών εκπομπών τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο εργαλείο, μεσω του οποίου γίνεται ο υπολογισμός του συνολικού κόστους ζωής ενός προϊόντος αλλά και των εκπομπών CO2, ενώ ταυτόχρονα μέσω μιας συγκριτικής αξιολόγησης των προσφερόμενων προίόντων γίνεται η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Η χρήση του εργαλείου θεωρείται ότι θα βοηθήσει σημαντικά τους εμπλεκόμενους σε θέματα πράσινων δημόσιων προμηθειών στους Δήμους της χώρας μας. Για το λόγο αυτό υπογράφηκε μια συμφωνία μεταξύ του ΚΑΠΕ και του ICLEI για τη μετάφραση του Οδηγού Χρήσης του εργαλείου “ SMART SPP – LCC - CO2” στα ελληνικά και διατίθεται δωρεάν μαζί με το εργαλείο στην ιστοσελίδα: http://www.smart-spp.eu/index.php?id=7633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεισφορά στην έκθεση “Energy Efficiency in Public Procurement – Member States' experience, barriers / drivers and recommendations”, του DG TREN/ENER και του JRC

Στο πλαίσιο δράσεων διάδοσης και προώθησης του έργου pro - EE και των ΠΔΠ, το ΚΑΠΕ συνεισέφερε σε μια έκθεση για τις ΠΔΠ του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών ανέλαβε τη σύνταξη μιας έκθεσης με τον τίτλο “ Energy Efficiency in Public Procurement – Member States ' experience , barriers / drivers and recommendations ”. Η έκθεση προετοιμάστηκε στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του DG TREN / ENER και του Κοινού Κέντρου Ερευνών, και προκειμένου να υποστηρίξει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/32/ EC . Η συνεισφορά του ΚΑΠΕ περιλάμβανε αναφορά στις εξελίξεις αναφορικά με τις ΠΔΠ στην Ελλάδα καθώς και ορισμένα καλά παραδείγματα, όπως, π.χ. αυτά του Δικτύου ΔΑΦΝΗ και του Δήμου Αμαρουσίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο στο ενημερωτικό δελτίο “EU Green Public Procurement (GPP) Policy - Dissemination and awareness raising” του International Training Centre of the ILO
Στο πλαίσιο δράσεων διάδοσης και προώθησης του έργου pro - EE και των ΠΔΠ, το ΚΑΠΕ ανέλαβε τη σύνταξη ενός άρθρου για ένα ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με τις ΠΔΠ. Υπεύθυνοι για την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου ήταν το Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης του ILO και ο τίτλος του ήταν EU Green Public Procurement ( GPP ) Policy - Dissemination and awareness raising . Το άρθρο που συντάχθηκε από το ΚΑΠΕ περιέγραφε ένα καλό παράδειγμα από το Δήμος Αμαρουσίου σχετικά με την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού για οδικό φωτισμό.

 

 
 
 
Copyright © ΚΑΠΕ - 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι, Αττικής - Tηλ.: 210 6603300