cres
Γραφείο Διαμεσολάβησης Υπηρεσίες Εκπαίδευση Ενεργειακός Κατάλογος  
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Εξοικονόμηση Ενέργειας | Τομείς Εφαρμογής | Επιλεγμένα Έργα | Εργαλεία  

Βιομηχανία

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται προς τη βιομηχανία εντοπίζονται κυρίως σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και δαπανών σχετικά με τις απαιτήσεις & καταναλώσεις των βιομηχανικών μονάδων και περιλαμβάνουν τόσο ενεργητικές όσο και παθητικές εφαρμογές σε αυτές. Το ΚΑΠΕ μπορεί να διεξάγει ολοκληρωμένες και αναλυτικές μετρήσεις σχετικά με τις ενεργειακές ανάγκες αυτών των μονάδων και να προτείνει / σχεδιάσει συγκεκριμένα συστήματα και λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα παρέχει προς την κατασκευαστική βιομηχανία συστημάτων ΑΠΕ και δομικών υλικών τόσο συμβουλευτικές υπηρεσίες όσο και πιστοποιήσεις προϊόντων τους από τα διαπιστευμένα εργαστήρια που διαθέτει.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει εφαρμογή τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες. Το ΚΑΠΕ παρέχει τη συγκεκριμένη διαδικασία υπό τη μορφή υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση όλων των προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο ή την µονάδα, υπό τη μορφή µιας συνοπτικής τεχνοοικονομικής έκθεσης, προς την διοίκηση-διαχείριση του κτιρίου, του συγκροτήματος ή της μονάδας.

Βαθμονόμηση ανεμομέτρων

Βαθμονόμηση ανεμομέτρων (κατά MEASNET). Μέτρηση του σήματος εξόδου ανεμομέτρου σε σαφώς καθορισμένες συνθήκες ροής με στόχο τον υπολογισμό της σχέσης μετατροπής (σχέση που συνδέει το σήμα εξόδου με την ταχύτητα του ανέμου) του οργάνου. Οι βαθμονομήσεις εκτελούνται στην ιδιόκτητη αεροσήραγγα του ΚΑΠΕ στις εγκαταστάσεις στο Πικέρμι.

Τεχνικό-οικονομικές αναλύσεις επενδυτικών σχεδίων

Με το πλεονέκτημα της εμπειρίας από τη συμμετοχή σε ένα πλήθος ενεργειακών έργων και την αυξημένη τεχνογνωσία και γνώση της αγοράς που έχουν αναπτύξει οι συνεργάτες του, το ΚΑΠΕ παρέχει προς τρίτους είτε ολοκληρωμένες είτε επιμέρους αναλύσεις επενδυτικών σχεδίων.

Δοκιμές & έλεγχοι πτερυγίων ανεμογεννητριών πλήρους κλίμακας

Πειραματικός προσδιορισμός στατικής, δυναμικής και κοπωτικής συμπεριφοράς πτερύγων ανεμογεννητριών πλήρους κλίμακας (κατά IEC). Εφαρμογή στατικών και εναλλασσόμενων φορτίων κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες με στόχο την πιστοποίηση της δυσκαμψίας και αντοχής του πτερυγίου και εφαρμογή δυναμικών φορτίων συγκεκριμένης μορφής με στόχο τον προσδιορισμό των ιδιοσυχνοτήτων αυτού.

Τεχνικοοικονομικές μελέτες εφαρμογών ΕΞΕ

Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται και προχωράει κατόπιν αιτήματος και στην εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας για εφαρμογές τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανίες.

Εκτίμηση δυναμικού Βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας

Το ΚΑΠΕ προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία οι ΟΤΑ, συνεταιρισμοί αλλά και όλοι οι εν δυνάμει επενδυτές να έχουν στη διάθεσή τους μια αξιόπιστη και τεκμηριωμένη μελέτη εκτίμησης του δυναμικού Βιομάζας από γεωργικές και δασικές μονάδες με στόχο την παραγωγή βιοενέργειας.

Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση ρύπων σε βιομηχανικούς φούρνους

Η εξοικονόμηση ενέργειας (καυσίμου) και η μείωση ρύπων (ΝΟχ, 50, CO2, CO, HCN, κ.λπ.) σε βιομηχανικούς φούρνους και λέβητες επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των. Λόγω της εξέλιξης των υπολογιστών, η βελτιστοποίηση αυτή είναι δυνατή πλέον και μέσω αριθμητικών μεθόδων προσομοίωσης των φαινόμενων στο εσωτερικό των βιομηχανικών φούρνων και λεβήτων.

Τεχνικό-οικονομική μελέτη ανάπτυξης μονάδας παραγωγής βιοαερίου

Ο ελληνικός χώρος εμφανίζει αξιόλογες προοπτικές για την ανάπτυξη πρότυπων Κεντρικών Μονάδων Βιοαερίου (centralized biogas plants). Η ιδέα της κεντρικής μονάδας συνδυασμένης χώνευσης βασίζεται στην παραγωγή βιοαερίου με τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης (ΑΧ), χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα οργανικών αποβλήτων, που αποτελούνται κατά 80% από κτηνοτροφικά απόβλητα και κατά 20% από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα, αστικά οργανικά απορρίμματα και λύματα βιολογικών καθαρισμών. Η κεντρική μονάδα εγκαθίσταται σε περιοχές με υψηλό δυναμικό αποβλήτων με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους.

Απόδοση ηλιακών συστημάτων

Tο εργαστήριο αξιολόγησης τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΞΕ του ΚΑΠΕ, διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να διενεργεί επιτόπιες μετρήσεις αναφορικά με την απόδοση κεντρικών ενεργητικών ηλιακών συστημάτων και στη συνέχεια να εκτιμάει και να προσδιορίζει την ετήσια παραγόμενη ενέργεια από αυτά.

Δοκιμές συσσωρευτών

Το εργαστήριο συσσωρευτών του ΚΑΠΕ εκτελεί δοκιμές σε διαφόρους τύπους συσσωρευτών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, ενώ ανάλογα και με το είδος της εφαρμογής / χρήσης υπάρχει η δυνατότητα και επιπλέον μετρήσεων και δοκιμών ώστε να υπολογιστούν κρίσιμα στοιχεία σχετικά με την απόδοση και αντοχή των συσσωρευτών αυτών.

Διενέργεια Ενεργειακών Μετρήσεων

Το ΚΑΠΕ διαθέτοντας τον κατάλληλα διαπιστευμένο εξοπλισμό εκτελεί μετρήσεις δομικών στοιχείων και υλικών αναφορικά με τις ενεργειακές τους αποδόσεις ενώ αντίστοιχα διενεργεί διαπιστευμένες μετρήσεις τόσο σε παθητικά ηλιακά συστήματα όσο και σε δομικά συστήματα στα οποία έχουν ενσωματωθεί εφαρμογές ΑΠΕ. Επίσης παρέχονται ενεργειακές μετρήσεις για λέβητες συμβατικών & στερεών καυσίμων, καθώς και για θερμικά ηλιακά συστήματα. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα προσομοίωσης της συμπεριφοράς και απόδοσης των δομικών υλικών και συστημάτων.

© 2006 ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - disclaimer