cres
Γραφείο Διαμεσολάβησης Υπηρεσίες Εκπαίδευση Ενεργειακός Κατάλογος  
για Επενδυτές | για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης | για επαγγελματίες | για επιχειρήσεις  

για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αειφόρος Κινητικότητα

Το ΚΑΠΕ παρέχει συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες σε δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και της ενεργειακής-περιβαλλοντικής απόδοσης των μεταφορών, τόσο σε επίπεδο μέτρων και πολιτικής όσο και σε επίπεδο εφαρμογής νέων τεχνολογιών, ενώ έχει αναπτύξει τόσο εκπαιδευτικά εργαλεία όσο και εφαρμογές παρακολούθησης και αποτίμησης των έργων στον τομέα των μεταφορών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μελέτη σκοπιμότητας ΜΥΗΕ

Η Μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ), αποτελεί το πρώτο βήμα προς την εκπόνηση του έργου και θεωρείται απαραίτητη καθώς θα εξετάσει και αναλύσει πιθανά και εναλλακτικά σενάρια για το σχεδιασμό του έργου.

Αξιολόγηση τήρησης χωρικών & περιβαλλοντικών κανόνων εγκατάστασης επενδύσεων ΑΠΕ

Το ΚΑΠΕ έχοντας πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς δραστηριοποίησής του, έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και εμπειρογνώμονα όσον αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων και έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Προμελέτη συστημάτων τηλεθέρμανσης

Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται στην εκπόνηση προμελετών σκοπιμότητας για συστήματα τηλεθέρμανσης. Ως τηλεθέρμανση ορίζεται η προμήθεια θέρμανσης χώρων και θερμού νερού χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισμό, ένα χωριό ή μια πόλη, από έναν κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας. H θερμότητα μεταφέρεται με προμονωμένο δίκτυο αγωγών από το σταθμό προς τα θερμαινόμενα κτίρια. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της τηλεθέρμανσης, μεταξύ των άλλων, είναι η δυνατότητα αξιοποίησης τοπικών ενεργειακών πόρων, όπως η βιομάζα.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριων χώρων

Το ΚΑΠΕ εκπονεί μελέτες βιοκλιματικού σχεδιασμού σε υπαίθριους αστικούς χώρους, εξετάζοντας την κλίμακα του κτιρίου, του οικοδομικού τετραγώνου ή και της ίδιας της πόλης, ενσωματώνοντας βιοκλιματικές παραμέτρους στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό νέων και υφιστάμενων αστικών χώρων (πλατείες, πάρκα, πολεοδομικές ενότητες, δρόμοι, κ.λπ.). Επιπρόσθετα, μελετά την δυνατότητα ένταξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων στο αστικό περιβάλλον.

Σχεδιασμός συστημάτων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

Το ΚΑΠΕ παρέχει ως υπηρεσία το σχεδιασμό συστημάτων αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας χαμηλού κόστους, για την αντιμετώπιση τοπικών αναγκών σε πόσιμο νερό.

Δίκτυα διαχείρισης βιομάζας

Κύριο αντικείμενο της υπηρεσίας που προσφέρει ο Τομέας Βιομάζας του ΚΑΠΕ είναι η ανάπτυξη δικτύου εφοδιασμού και διαχείρισης βιομάζας για ενεργειακή χρήση, προερχόμενης από υπολειμματικές μορφές βιομάζας κι από ενεργειακές καλλιέργειες.

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης - κατάρτισης

Η συνεχής επιμόρφωση των επαγγελματιών στις τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι οι ενεργειακές και ιδιαίτερα αυτές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), θεωρείται κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Το ΚΑΠΕ, έχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία, αναπτύσσει εξειδικευμένα και ολοκληρωμένα επιμορφωτικά προγράμματα για τις κατηγορίες ή ομάδες επαγγελματιών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕ και λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος στην υλοποίησή τους.

Ενεργειακός & βιοκλιματικός σχεδιασμός

Με γνώμονα το ενεργειακό όφελος και τη βέλτιστη απόδοση, το ΚΑΠΕ εφαρμόζει το βιοκλιματικό σχεδιασμό σε επίπεδο κτιρίων και υπαίθριων χώρων (αξιοποίηση περιβαλλοντικών πηγών, τεχνικές φυσικού φωτισμού και δροσισμού) καθώς και την ενσωμάτωση συστημάτων ΕΞΕ/ΑΠΕ. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προσδιορίζεται με εργαλεία δυναμικής ανάλυσης και προσομοίωσης, με στόχο τη διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου δόμησης και τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κελύφους τόσο ποιοτικά (θερμική και οπτική άνεση) όσο και ποσοτικά (εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό).

Σχεδιασμός & οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης ΑΠΕ & ΕΞΕ

Το ΚΑΠΕ με την πολυετή εμπειρία του στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων διάδοσης, σχεδιάζει και παρέχει τεχνική υποστήριξη για την οργάνωση & υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης στους τομείς των ΑΠΕ & ΕΞΕ σε εξειδικευμένες ομάδες αλλά και στο ευρύ κοινό. Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους συνδέσμους, ΟΤΑ και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ενεργειακές καλλιέργειες

Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιομάζα, ως κύριο προϊόν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς όπως παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων κ.ά.

Τεχνικό-οικονομική μελέτη ανάπτυξης μονάδας παραγωγής βιοαερίου

Ο ελληνικός χώρος εμφανίζει αξιόλογες προοπτικές για την ανάπτυξη πρότυπων Κεντρικών Μονάδων Βιοαερίου (centralized biogas plants). Η ιδέα της κεντρικής μονάδας συνδυασμένης χώνευσης βασίζεται στην παραγωγή βιοαερίου με τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης (ΑΧ), χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα οργανικών αποβλήτων, που αποτελούνται κατά 80% από κτηνοτροφικά απόβλητα και κατά 20% από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα, αστικά οργανικά απορρίμματα και λύματα βιολογικών καθαρισμών. Η κεντρική μονάδα εγκαθίσταται σε περιοχές με υψηλό δυναμικό αποβλήτων με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους.

Εκτίμηση δυναμικού Βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας

Το ΚΑΠΕ προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία οι ΟΤΑ, συνεταιρισμοί αλλά και όλοι οι εν δυνάμει επενδυτές να έχουν στη διάθεσή τους μια αξιόπιστη και τεκμηριωμένη μελέτη εκτίμησης του δυναμικού Βιομάζας από γεωργικές και δασικές μονάδες με στόχο την παραγωγή βιοενέργειας.

© 2006 ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - disclaimer