cres
Γραφείο Διαμεσολάβησης Υπηρεσίες Εκπαίδευση Ενεργειακός Κατάλογος  
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Εξοικονόμηση Ενέργειας | Τομείς Εφαρμογής | Επιλεγμένα Έργα | Εργαλεία  

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει εφαρμογή τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες. Το ΚΑΠΕ παρέχει τη συγκεκριμένη διαδικασία υπό τη μορφή υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση όλων των προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο ή την µονάδα, υπό τη μορφή µιας συνοπτικής τεχνοοικονομικής έκθεσης, προς την διοίκηση-διαχείριση του κτιρίου, του συγκροτήματος ή της μονάδας.

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα, μία ενεργειακή επιθεώρηση περιλαμβάνει τα εξής:
  • καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των χαρακτηριστικών τους
  • εκτέλεση κατάλληλου προγράμματος μετρήσεων σημαντικών ενεργειακών και άλλων μεγεθών
  • επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων
  • προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση την ανωτέρω ενεργειακή ανάλυση

  Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία ή το κτίριο από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.
Συγκεκριμένα, η εφαρµογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας (Ε.Α.), σε κτίρια και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µπορεί να αποδώσει οφέλη στα τρία παρακάτω διακριτά επίπεδα:

- Οικονοµικά οφέλη, τα οποία συµβάλλουν στη µείωση των λειτουργικών εξόδων ή στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν µε βάση το κόστος της εφαρµογής των µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.
- Λειτουργικά οφέλη, τα οποία βοηθούν τη διαχείριση µιας βιοµηχανικής µονάδας ή ενός κτιρίου να βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και αποδοτικότητας των εργαζοµένων της (ή των ενοίκων του κτιρίου) ή, διαφορετικά, να βελτιώσει τη γενικότερη λειτουργία της.
- Περιβαλλοντικά οφέλη . αυτά αφορούν κυρίως τη μείωση των εκποµπών του CO2 ή/ και άλλων ρύπων (αέρια θερµοκηπίου), τη μείωση των ενεργειακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Το καθένα από τα παραπάνω οφέλη αναµένεται να εκπληρωθεί σταδιακά και να έχει αθροιστική επίπτωση. Τα κύρια οφέλη µπορεί να γίνουν άµεσα αισθητά, προερχόµενα από µέτρα µηδενικού κόστους, ή µετά από µία εύλογη περίοδο, απαιτούµενη για την αποπληρωµή των όποιων επενδύσεων. Κάποια άλλα οφέλη µπορεί να γίνουν αισθητά αρκετά αργότερα, µετά από την υλοποίηση κάποιων µακροπρόθεσµων µέτρων Ε.Α..
Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποία πρέπει να διενεργούνται οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, καθορίζεται με την Απόφαση Δ6/Β/οικ. 11038, ΦΕΚ 1526/Β/27.07.1999 «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων».
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις χωρίζονται στις παρακάτω δύο κύριες κατηγορίες:
Συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση: Είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που εντοπίζει όλες τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας πρώτης προτεραιότητας και άμεσης απόδοσης και οριοθετεί τις επεμβάσεις εκείνες οι οποίες κατ’ αρχήν ικανοποιούν τα κριτήρια του φορέα για αυτοχρηματοδότηση επενδύσεων, καθώς και εκείνες οι οποίες χρήζουν αναλυτικής τεκμηρίωσης στα πλαίσια της εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης.
Εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση: Είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που συνήθως έπεται της συνοπτικής ενεργειακής επιθεώρησης και όπου εκτός από τα ενεργειακά στοιχεία χρειάζονται και μετρήσεις, προκειμένου να καταρτιστούν τα ενεργειακά ισοζύγια στις ενεργοβόρες μονάδες ή εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται επεμβάσεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απόδοσης.
Το ΚΑΠΕ έχει διενεργήσει σημαντικό αριθμό ενεργειακών επιθεωρήσεων, τόσο σε βιομηχανίες όσο και στον τριτογενή τομέα, καθώς διαθέτει τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό και τα απαραίτητα όργανα, αλλά και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ενεργειακές επιθεωρήσεις στις βιομηχανίες CHIPITA, BINGO, LAMAPLAST, ΤΙΤΑΝ, στο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στα κτίρια του Ηλιακού Χωριού κλπ.

Πληροφορίες:
Τμήμα Βιομηχανίας & Μετρήσεων ΕΞΕ
e-mail:infoindustry@cres.gr

Αρχή της σελίδας
© 2006 ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - disclaimer