Ενεργειακή Διαχείριση
Συμβατικά καύσιμα Μέτρα Γενικής Εφαρμογής  
 

Ενεργειακή επιθεώρηση και μετρήσεις

 

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει εφαρμογή τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες.

 

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Θερμογραφήματα αγωγών καυσαερίων, από ενεργειακή επιθεώρηση του ΚΑΠΕ

 

Πιο συγκεκριμένα, μία ενεργειακή επιθεώρηση περιλαμβάνει τα εξής:

καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των χαρακτηριστικών τους


εκτέλεση κατάλληλου προγράμματος μετρήσεων σημαντικών ενεργειακών και άλλων μεγεθών


επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων


προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση την ανωτέρω ενεργειακή ανάλυση

 

Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία ή το κτίριο από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποία πρέπει να διενεργούνται οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, καθορίζεται με την Απόφαση Δ6/Β/οικ. 11038, ΦΕΚ 1526/Β/27.07.1999 «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων».


Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις χωρίζονται στις παρακάτω δύο κύριες κατηγορίες:

 

Συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση: Είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που εντοπίζει όλες τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας πρώτης προτεραιότητας και άμεσης απόδοσης και οριοθετεί τις επεμβάσεις εκείνες, οι οποίες κατ' αρχήν ικανοποιούν τα κριτήρια του φορέα για αυτοχρηματοδότηση επενδύσεων, καθώς και εκείνες οι οποίες χρήζουν αναλυτικής τεκμηρίωσης στα πλαίσια της εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης.

 

Θερμογραφήματα δικτύων, από ενεργειακή επιθεώρηση του ΚΑΠΕ

 

Εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση: Είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που συνήθως έπεται της συνοπτικής ενεργειακής επιθεώρησης και όπου εκτός από τα ενεργειακά στοιχεία χρειάζονται και μετρήσεις, προκειμένου να καταρτιστούν τα ενεργειακά ισοζύγια στις ενεργοβόρες μονάδες ή εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται επεμβάσεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απόδοσης.

 

Το ΚΑΠΕ έχει διενεργήσει σημαντικό αριθμό ενεργειακών επιθεωρήσεων, τόσο σε βιομηχανίες όσο και στον τριτογενή τομέα, καθώς διαθέτει τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό και τα απαραίτητα όργανα, αλλά και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ενεργειακές επιθεωρήσεις στις βιομηχανίες CHIPITA, BINGO, LAMAPLAST, ΤΙΤΑΝ, στο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στα κτίρια του Ηλιακού Χωριού κλπ.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300