Εργα του ΚΑΠΕ| IEE

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Έργα & Δράσεις| INTELLIGENT ENERGY EUROPE - IEE  

>

 
RePublic_ZEB:
"Refurbishment of the Public building stock towards nZEB"

 
>  

INTERACTION:
"International Transport and Energy Reduction Action"

 
>
 
STAR-Bus:
"Promoting sustainable energetic pathways for buses fleets"

 
>
 
TRAINER:
"TRAining programmes to INcrease Energy-efficiency by Railways

 
>
 
BIOEXELL:
ΒIOGAS CENTRE OF EXCELLENCE

 
>
 
PV Policy Group:
"Σύσταση ευρωπαϊκής επιτροπής εμπειρογνωμόνων στη νομοθεσία για τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία με σκοπό την εναρμόνιση των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης και των μητρώων συστημάτων"

 
>
 
FLEAT:
"Fleet Environmental Action and Assessment"