Εργα του ΚΑΠΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΈργο PUBLEnEf: “Υποστηρίζοντας τις δημόσιες αρχές για την εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης”

 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: HORIZON 2020

Προϋπολογισμός ΚΑΠΕ: 150.574€

Διάρκεια: 1/2/2016 – 31/1/2019

Ιστοσελίδα Έργου: www.publenef-project.eu

Περιγραφή έργου:

Το PUBLENEF είναι ένα τριετές έργο (2016-2019) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, και έχει στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή αποτελεσματικών και αποδοτικών πολιτικών βιώσιμης ενέργειας (με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας). Το έργο βοηθά στην ενδυνάμωση των φορέων χάραξης πολιτικής ώστε να κάνουν χρήση των βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών πολιτικής που έχουν εφαρμοστεί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

 • Την αξιολόγηση και τη μεταφορά γνώσης από υφιστάμενες πρακτικές εφαρμογής πολιτικών ενεργειακής απόδοσης σε Ευρωπαϊκές χώρες, περιφέρειες και πόλεις
 • Την ενίσχυση των ευκαιριών δικτύωσης για τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες
 • Την ανάπτυξη και τη ρύθμιση εργαλείων για δημόσιες υπηρεσίες ώστε να τις βοηθήσει στην εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

 • Τον προσδιορισμό των αναγκών των δημόσιων, περιφερειακών και τοπικών αρχών σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Την συλλογή βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες και να αναπαραχθούν σε διάφορα κράτη μέλη, περιφέρειες και δημοτικές αρχές
 • Την ανάπτυξη οδικών χαρτών και την ενίσχυση της διαδικασίας επιτυχούς εφαρμογής των πολιτικών
 • Την οικοδόμηση και την ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων των φορέων χάραξης πολιτικής επιτρέποντας την ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής

Εταίροι:

 • JIN Climate and Sustainability, Groningen, Netherlands (JIN) – coordinator
 • Center for Renewable Energy Sources and Saving, Pikermi, Greece (CRES)
 • Polish National Energy Conservation Agency, Warsaw, Poland (KAPE)
 • Research Centre for Energy, Environment and Technology, Madrid, Spain (CIEMAT)
 • Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments, Zagreb, Croatia (CEI)
 • Association of Bulgarian Energy Agencies, Plovdiv, Bulgaria (ABEA)
 • OO Energiesparverband, Linz, Austria (OO ESV)
 • Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development, Rome, Italy (ENEA)
 • European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment, Brussels, Belgium (FEDARENE)
 • Energy Cities, Besancon, France (Energy Cities)
 • Tipperary Energy Agency, Ireland (TEA)
 • ARENE Ile-de-France, Paris, France (ARENE)
 • Local Energy Agency Bucharest, Romania (AEEPM)