Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α, 143, 09/11/2015) από την 1η Ιανουαρίου 2017 θεσπίζεται πλαίσιο (καθεστώς επιβολής) υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, με το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι διανομείς ενέργειας ή/και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως υπόχρεα μέρη, επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο Νόμος 4843/2021 τροποποιεί τον 4342/2015 και παράλληλα ενσωματώνει την Οδηγία 2018/2002, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Ο εν λόγω μηχανισμός αποσκοπεί στην ενεργή δραστηριοποίηση των παρόχων και διανομέων ενέργειας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε καταναλωτές τελικής ενέργειας, την επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας για τον στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, με επιπρόσθετα οφέλη τη μείωση τιμολογίων ενέργειας, την προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών και του κλάδου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), την ενίσχυση εισοδηματικά χαμηλών νοικοκυριών και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Το πλαίσιο λειτουργίας του καθεστώτος ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/57295/426 (ΦΕΚ Β’ 2898, 08/06/2022) «Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης περιόδου 2021-2030»

Νόμος 4843/2021, Μέρος Β’, Κεφάλαια Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ ΚΑΙ Ζ’ (ΦΕΚ Α’ 193) pdf
Νόμος 4342/2015 pdf
Υ.Α. ΦΕΚ Β’ 2898, 08/06/2022 «Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης περιόδου 2021-2030» pdf

Μητρωο Υποχρεων Μερων

Στο Μητρώο Υπόχρεων Μερών, παρουσιάζονται τα Υπόχρεα Μέρη για τα Έτη Αναφοράς 2017-2018-2019, 2020με την αντίστοιχη κατανομή του στόχου.

Υποστηρικτικο Υλικο

Στο Υποστηρικτικό υλικό περιλαμβάνονται οι πίνακες με τα επιλέξιμα μέτρα ανά τομέα τελικής κατανάλωσης, όσο και οι εξισώσεις υπολογισμού.

Επικοινωνια

Δ/νση: ΚΑΠΕ, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,
19009 Πικέρμι Αττική
Δ/ση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

COPYRIGHT © 2017 CRES. DESIGN: CRES