Έντυπο 1: Περιγραφή Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης


Για την εξασφάλιση της τήρησης των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και όρων ασφαλείας που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση από την εταιρία/εγκαταστάτη του Εντύπου 1: «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ».

Το Έντυπο 1 περιλαμβάνεται στις «Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις» που συντάχτηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με εκπροσώπους της ΔΕΗ, του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) και του Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο της έναρξης εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009).

Η συμπλήρωση του Έντυπου 1 πρέπει να γίνεται από τις εταιρίες/εγκαταστάτες που έχουν καταχωρηθεί στον ενδεικτικό κατάλογο μελετητών-εγκαταστατών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων που τηρείται από το ΚΑΠΕ.

Το Έντυπο 1 παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του Φ/Β συστήματος και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο ΚΑΠΕ με ευθύνη της εταιρίας/εγκαταστάτη.