ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
 

[Κεντρική Σελίδα] [Ορισμοί] [Υπολογισμοί] [Χρήσιμοι Σύνδεσμοι] [Επικοινωνία]ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ


ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ/


ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ/


Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά με την Έρευνα κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά, 2011-2012


Τεχνικές οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.


Έκθεση της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Ευάλωτες Καταναλωτές, Νοέμβριος 2013


EU statistics on income and living conditions (EU-SILC)


Βάση δεδομένων EU-SILC


UK fuel poverty statistics


EU poverty network


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τα δεδομένα των παραμέτρων του Παρατηρητηρίου έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στο ΚΑΠΕ στις 31/07/2014 10:00.
Το Παρατηρητήριο είναι συμβατό με Internet Explorer 8 και Firefox 3.7 ή μεταγενέστερα.
Απαιτείται επίσης να είναι ενεργοποιημένη η javascript.