Ηλεκτρισμός Θέρμανση / Ψύξη Ορθολογική Χρήση Ενέργειας
 

Αποθήκευση ψύξης - Παγολεκάνες

 

Η μέθοδος χρησιμοποιείται σε κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού μεγάλου μεγέθους. Οι ψύκτες παράγουν ψύξη με σχεδόν σταθερό ρυθμό κατά ένα μεγάλο μέρος του εικοσιτετραώρου. Στη διάρκεια της νύχτας ή περιόδων μικρών φορτίων, όταν η παραγωγή υπερκαλύπτει τη ζήτηση, η παραγόμενη ψύξη αποθηκεύεται σε κάποιο μέσο (π.χ. νερό, εύτηκτο άλας, διάλυμα) και αποδίδεται στην εγκατάσταση κατά τις περιόδους αιχμής, συνήθως μετά το μεσημέρι. Για να μειωθεί ο όγκος των αποθηκευτικών δεξαμενών, η αποθήκευση ενέργειας πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την αλλαγή φάσης μέσου, δηλαδή την λανθάνουσα θερμότητα. Στην απλούστερη μορφή χρησιμοποιείται νερό το οποίο μετατρεπόμενο σε πάγο εγκλωβίζει μεγάλα ποσά ψύξης, τα οποία αποδίδει το κύκλωμα ψύξης επανατηκόμενο.

 

 

Σύστημα παγολεκανών σε οροφή κτιρίου γραφείων

 

Τα συνήθη μέσα αποθήκευσης είναι το νερό, διαλύματα νερού (π.χ. με γλυκόλη) και εύτηκτα άλατα. Τα διάφορα μέσα χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις επιθυμητές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Το νερό είναι το απλούστερο και το πιο διαδεδομένο μέσο. Τα εύτηκτα άλατα (συνήθως τυποποιημένα σε σφαιρικές συσκευασίες) χρησιμοποιούνται για θερμοκρασίες αποθήκευσης διαφορετικές των 0°C.

 

Τα σημαντικότερα οφέλη από την αποθήκευση ψύξης, είναι τα εξής:

  • μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των κλιματιστικών μονάδων
  • μείωση κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μείωσης των αιχμών ηλεκτρικού φορτίου
  • βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος
 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300