Ηλεκτρισμός Θέρμανση / Ψύξη Ορθολογική Χρήση Ενέργειας
 

Έλεγχος εσωτερικών θερμικών κερδών / φορτίων

 

Σημαντική πηγή θερμότητας στα κτίρια είναι οι άνθρωποι και οι δραστηριότητές τους. Κατά το καλοκαίρι τα θερμικά φορτία από εσωτερικές πηγές μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για το λόγο αυτό θα πρέπει αυτές να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατόν.

Εν γένει τα εσωτερικά θερμικά φορτία προκαλούνται από:

•  τους ανθρώπους (θερμική ενέργεια που εκλύεται λόγω του μεταβολισμού)

•  τα φωτιστικά σώματα

•  τις ηλεκτρικές συσκευές

Τα θερμικά φορτία ή κέρδη που προκύπτουν σε ένα χώρο εξαρτώνται από τον αριθμό των ατόμων μέσα σε αυτό, το ωράριο παραμονής τους στο χώρο και το είδος της δραστηριότητάς τους (μεταβολισμό). Αντίστοιχα, εξαρτώνται από τη χρήση του κτιρίου και το είδος, αριθμό και χρόνο λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών συσκευών.

 

Κατά το σχεδιασμό ενός κτιρίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά εσωτερικά θερμικά κέρδη και οι χώροι να σχεδιάζονται ανάλογα τόσο από πλευράς χωροθέτησης, όσο και από πλευράς άλλων απαιτήσεων.

Για παράδειγμα, ένας χώρος με μεγάλα εσωτερικά θερμικά κέρδη, που έχει μικρότερες απαιτήσεις σε θέρμανση και περισσότερες σε ψύξη ή και αερισμό, μπορεί να τοποθετείται σε σημείο του κτιρίου, που (λόγω προσανατολισμού ή λόγω σκίασης από γειτονικά κτίρια) να δέχεται λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία ή σε σημείο που να έχει μεγαλύτερη έκθεση στον άνεμο, απ' ότι άλλοι χώροι με μικρότερα εσωτερικά θερμικά κέρδη).

 

Για να μειωθούν τα θερμικά φορτία το καλοκαίρι, συνιστάται:

  • Χρήση φωτιστικών - λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης , οι οποίοι εκτός από τα άλλα ενεργειακά και οικονομικά τους πλεονεκτήματα εκλύουν στο χώρο ελάχιστη θερμική ενέργεια σε σχέση με τους συμβατικούς λαμπτήρες
  • Χρήση ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών , που παρουσιάζουν μικρές θερμικές απώλειες
  • Αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού (με κατάλληλες τεχνικές και συστήματα), αλλά και σωστός σχεδιασμός και ρύθμιση των εγκαταστάσεων τεχνητού φωτισμού, ώστε να μην χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός παρά μόνο όταν και όπου είναι απολύτως απαραίτητο.
  • Ορθολογική χρήση των ηλεκτρικών συσκευών και ελαχιστοποίηση της λειτουργίας τους τις θερμές ώρες της ημέρας.
  • Χρήση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (σε κτίρια όπου ενδείκνυται), έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη ενέργειας, αλλά και περιττά θερμικά φορτία που επιβαρύνουν το κτίριο.
 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300