Δεδομένα - Εθνικό Νομικό Πλαίσιο για ΑΠΕ| Γενικά

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Nομικό Πλαίσιο ΑΠΕ| ΓΕΝΙΚΑΑΠΕ - ΓΕΝΙΚΑ
ΕΤΟΣ
ΦΕΚ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2009
 
Αρ. Φύλλου A 8
 
Ν 3734/2009
 
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας
2009
 
Αρ. Φύλλου A 18
 
Ν 3739/2009
 
Συμφωνία με Ρουμανία για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας
2008
 
Αρ. Φύλλου A 14
 
3637/2008
 
Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτουν Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
2008
 
Αρ. Φύλλου A 49
 
Ν 3653/2008
 
Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις
2008
 
Αρ. Φύλλου A 128
 
ΑΠΟΦ 687//2008
 
Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
2008
 
Αρ. Φύλλου B 164
 
ΥΑ Δ5///2008
 
Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτουν Aδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
2008
 
Αρ. Φύλλου B 1122
 
ΥΑ Δ6///2008
 
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργ. απόδοσης και την εξοικον. ενέργειας στο δημόσιο
2008
 
Αρ. Φύλλου B 33
 
YA
 
Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτουν άδεια παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
2007
 
Αρ. Φύλλου B 129
 
ΥΑ Δ6///2007
 
Aδειες σταθμών παραγωγής ηλεκτρ.ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών
2007
 
Αρ. Φύλλου 47
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3541
 
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα
2007
 
Β-15
 
Υ.Α. ΦΕΚ Β΄ 655/17.5.2005
 
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
2007
 
Β Αρ. Φύλλου 148
 
Υ. Α. Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.1725
 
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006.
2006
 
Αρ. Φύλλου 33
 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3438
 
Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.
2006  
Αρ. Φύλλου 39
 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3441
 
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (ΔΕΙ).
2006  
Αρ. Φύλλου 129
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3468
 
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις
2006  
Αρ. Φύλλου 134
 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- Πράξη 13 της 28.6.2006
 
Ορισμός Προέδρου του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.).
2006  
Β Αρ. Φύλλου 272
 
Υ.Α.
 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ13/Β/Φ 9.6.10/10974/ 17.7.2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των τοπικών διαμερισμάτων και των δήμων στην περιοχή των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής της ΔΕΗ, οι Αυτόνομοι και Τοπικοί Σταθμοί Παραγωκάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων των Λιγνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής και των Αυτόνομων και Τοπικών Σταθμών Παραγωγής των νησιών
2006  
Β Αρ. Φύλλου 501
 
Υ.Α.
 
Τροποποίηση Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τους διαγωνισμούς για τη σύναψη Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος Νέας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2006  
Β-663
 
Υ.Α.
 
Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002
2006  
Β-1442
 
Υ.Α.
 
Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.18359 Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006
2006  
------
 
Απόφαση Επιτροπής
 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2005
 
Αρ. Φύλλου 68
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3325
 
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις
2005
 
Αρ. Φύλλου 202
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3377
 
Αρχές & Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης
2005
 
Αρ. Φύλλου 309
 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3426
 
Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
2005
 
Αρ. Φύλλου 314
 
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3429
 
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).
2005
 
Β Αρ. Φύλλου 134
 
Υ.Α.
 
Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών για το 2005
2005
 
Β 542
 
Υ.Α.
 
Καθορισμός Δικαιολογητικών για το Ν. 3325/2005
2005
 
Β-655
 
Υ.Α.
 
Έγκριση του κώδικα διαχείρισης του συστήματος και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας

2004

Β-117

ΥΑ0-5404
 

Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών για το 2004.

2003

Β-73

ΥΑ0-2489
 

Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών για το έτος 2003

2003

Β-410

ΥΑΔ6/Φ1/5000
 

Τροπ.της Α 2000/02 Εκδ.αδειών εγκατάστασης-λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρ.ενέργειας

2003

B-654

ΥΑ1644
 

Συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΦΕΚ 654/Β/2001).

2003

B-496

ΥΑ496
 

Προσδιορισμός ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 εδάφ. (γ) Ν. 2773/1999 για το έτος 2003

2002

Α-54

Ν 2992
 

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις

2002

Α-17

ΠΔ 22
 

Σύναψη Συμβάσεων ύδατος, μεταφορών, ενέργειας, τηλεπ/νιών

2002

B-158

ΥΑΔ6
 

Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής Η/Ε, με χρήση ΑΠΕ και τύποι συμβάσεων αγοραπωλησίας ενέργειας.

2001

Β-826

ΥΑΔ6
 

Ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΟΤΑ από παραγωγούς ενέργειας

2001

Β-654

ΥΑΔ5
 

Εγκριση κώδικα διαχ. Συστημ.

2001

Β-623

ΥΑΔ5
 

Εγκριση κώδικα συναλ. Η/Ε

2001

Β-508

ΥΑΔ6
 

Εκδοση αδειών λειτουργίας

2001

Β-43

ΥΑΔ5
 

Τέλη άσκησης δραστηρ/τας Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

2001

Β-360

ΥΑΔ5
 

Κανονισμός άδειας διαχ/σης

2001

Β-270

ΥΑ4524
 

Κώδικας προμήθειας

2001

Β-1423

ΥΑΔ5
 

Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες, ( Μη Επιλέγοντες Πελάτες).

2001

Α-201

Ν2941
 

Απλοποίηση διαδ. για ΑΠΕ

2001

Α-128

Ν 2919
 

Ερευνα - Τεχνολογία, ΑΕ, Ιδιωτ. Ασφάλεια, Ιδιωτικοποιήσεις κλπ

2001

Α-121

ΠΔ139
 

Ρυθμ. Αρχή Ενέργειας: Καν/σμός Εσωτ. Λειτουργίας Διαχείρισης

2000

Β-764

ΥΑ397
 

Μετάβαση αρ/των Δ/νσεων ΥΠΑΝ

2000

Β-1498

ΥΑΔ5
 

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

2000

Α-45

ΠΔ57
 

Προμήθειες σε τομείς υδατος, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ΕΟΚ

2000

Α-268

ΠΔ328
 

Διαχειριστής Συστ/τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

2000

Α-251

Ν2860
 

Διαχείριση Κοινοτικού πλαισίου

2000

Α-243

Ν2854
 

Δικαστ. προστασία σε συμβάσεις ύδατος, ενέργειας

2000

Α-178

Ν2837
 

Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού ΡΑΕ

1999

Β-1560

ΥΑΔ6
 

Κρήτη Ρόδος κτλ

1999

Β-120

ΥΑ2190
 

Ρύθμιση θεμάτων σύνδεσης στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ΔΕΗ σταθμών ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεωσίμων πηγών ενέργειας.

1999

A-286

N2773
 

Απελευθέρωση Αγοράς Η/Ε κτλ

1998

Β-527

ΥΑ557
 

Προυποθέσεις υπαγ. Στον αναπτ.

1998

Α-237

Ν2647
 

Μετάβαση αρμοδιοτήτων σε περιφέρειες

1997

Α-107

Ν2503
 

Ρύθμιση θεμάτων Τοπικής αυτοδιοίκησης

1996

Β-766

ΥΑ13129
 

Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

1996

Β-449

ΥΑΔ6
 

Προγραμμ.συμφωνία ΔΕΗ-τρίτων για μονάδες συμπαραγωγής

1996

Β-136

ΥΑ305
 

τροπ.Ν.προστ.περ/ντος

1996

Α-81

Ν2601
 

Ενισχύσεις ιδ.επενδύσεων κτλ

1995

Β-385

ΥΑΔ6
 

Σταθμοί Η/Π από ΑΠΕ

1995

Β-355

ΥΑΔ6
 

Σταθμοί Η/Π από ΑΠΕ

1995

Α-269

ΠΔ456
 

Κωδ/ση διατάξεων επενδ. κινήτρων

1995

B- 766

ΥΑΔ6
 

Τροπ.ΥΑ Δ6/Φl/ΟΙΚ. 8295/95 (ΔΕΗ-ανεξάρτητος παραγωγός)

1994

Β-871

ΥΑ952
 

έγκριση περιβ. όρων από νομαρχία

1994

Α-90

Ν2218
 

Νομ/κη αυτοδ/ση ΟΤΑ κτλ

1994

Α-75

Ν2214
 

Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις.

1994

Α-168

Ν2244
 

Νόμος για Η/Π από ΑΠΕ

1994

Α-142

Ν2234
 

Τροπ. Ν. 1892/1990 περί εκσυγχρονισμού και αναπτύξεως

1993

Α-38

ΠΔ92
 

Αρμοδιότητες που διατηρούνται από Υ.Βιομηχ.

1991

Β-35

ΥΑ226
 

Αξιολόγηση κτλ επενδύσεων

1990

Β-678

ΥΑ692
 

Περιβάλλον.Κατηγορίες έργων - Μελέτες Περιβ. Επιπτώσεων κλπ

1990

Α-101

Ν1892
 

Επενδυτικός

1987

Β-761

ΥΑ2708
 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

1987

Α-8

ΠΔ35
 

Αρμόδια όργανα κτλ εκτέλεσης έργων ΔΕΗ

1987

Α-167

ΠΔ375
 

Ιδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας (Κ.Α.Π.Ε.).

1986

Β-201

ΥΑ252
 

Δικαιολογ. Ιδρυσης σταθ. Η/Π