Εργα του ΚΑΠΕ| ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιδεικτικό Έργο Αιολικών Τεχνολογιών με την Ανάπτυξη Εγκαταστάσεων Α/Γ 3,01 MW σε πάρκο σύνθετης τοπογραφίας

ΕΠΕ 3.3.8
Προϋπολογισμός: 2.900.953 €.

 

Περιγραφή έργου:

Σκοπός του έργου είναι η εγκατάσταση επιδεικτικού αιολικού πάρκου, από πέντε ανεμογεννήτριες, εγκατεστημένης ισχύος 3.01 MW στην Αγία Μαρίνα Λαυρίου για την αξιολόγηση και επίδειξη διαθέσιμων τεχνολογιών Α/Γ. 

Το όφελος από την υλοποίηση του έργου συνίσταται κυρίως σε:

  • Αξιολόγηση της λειτουργίας των Α/Γ σε διαφορετικές συνθήκες αιολικού πάρκου σύνθετης τοπογραφίας.

  • Αξιολόγηση νέων συστημάτων ελέγχου, επαναπροσδιορισμός τεχνικών λειτουργίας για μεγιστοποίηση της διείσδυσης στα δίκτυα.

  • Ανάπτυξη λύσεων και τεχνικών που συμπιέζουν το κόστος παραγωγής.

  • Απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας από μέρους του ΚΑΠΕ, που θα διαχυθεί σε εγκαταστάτες και κατασκευαστές σχετικού εξοπλισμού.