Έργα του ΚΑΠΕ| INTERREG MED

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έργο IMPULSE: "Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings"


Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Interreg MED 2014-2020

Ειδικός στόχος Προγράμματος: 2.1. Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο

Τύπος Έργου: Πιλοτικό Έργο (M2)

Ποσοστό συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ: 85%

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2,222,863.00 ευρώ

Προϋπολογισμός ΚΑΠΕ: 299,505.00 ευρώ

Διάρκεια: 1.11.2016 - 30.04.2019 (30 μήνες)

Εταίροι: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (Συντονιστής του έργου) - Ελλάδα, Δήμος Ηρακλείου - Ελλάδα, Valencia Institute of Building - Ισπανία, Elche City Council - Ισπανία, EnvirobatBDM - Γαλλία, Equipment and development Regional Agency from Provence Alpes Cote d' Azur - Γαλλία, Municipality of Ravenna - Ιταλία, Energy Institute Hrvoje Pozar - Κροατία, City of Osijek - Κροατία, City of Mostar - Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Υποστηρικτικοί εταίροι (Associated partners): Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ)-Ελλάδα, Provincial Energy Agency of Alicante, Valencian Community Foundation-Ισπανία, Comunidad Valenciana Region-Ισπανία, City of Cannes-Γαλλία, Society for Sustainable Development Design-Κροατία, Regional Development Agency of Slavonia and Baranja-Κροατία.

Ιστοσελίδα Έργου (υπό κατασκευή): http://interreg-med.eu/en/home/

Σύντομη περιγραφή:

Το Έργο IMPULSE "Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings", υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το Έργο εισάγει ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Η κύρια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει, είναι η ανάγκη των δημόσιων αρχών να σχεδιάσουν και εν συνεχεία να υλοποιήσουν αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το υπάρχον κτιριακό τους απόθεμα, που σε τοπικό επίπεδο οδηγεί σε ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).

Κύριο πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας του κτιριακού αποθέματος καθώς επίσης και η απουσία εύχρηστων συστημάτων λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ρεαλιστικών, αποδοτικών και οικονομικά βιώσιμων Σχεδίων Δράσης. Το Έργο IMPULSE αναγνωρίζει την ανάγκη ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων και εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη διακρατική προσέγγιση διαχείρισης για τον ενεργειακό σχεδιασμό δημόσιων κτιρίων λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλότητα των συνθηκών στην περιοχή της Μεσογείου, όσον αφορά στα κτίρια, στις διαθέσιμες ενεργειακά αποδοτικές λύσεις, στο κλίμα, στους κανονισμούς, κλπ., στο πλαίσιο του ευρέος φάσματος των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.

Η διακρατική προσέγγιση του Έργου προβλέπει εκτενείς δράσεις σε αντιπροσωπευτικές πιλοτικές πόλεις της Μεσογείου, σε 6 χώρες (Δήμος Ηρακλείου - Ελλάδα, Έλτσε - Ισπανία, Κάννες - Γαλλία, Ραβέννα - Ιταλία, Όσιγιεκ - Κροατία, Μόσταρ - Βοσνία & Ερζεγοβίνη), στο πλαίσιο των οποίων θα εφαρμοστούν υπάρχουσες επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό αντιπροσωπευτικών τυπολογιών δημοτικών κτιρίων, για την διαμόρφωση οικονομοτεχνικών βέλτιστων «πακέτων» μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης για κάθε τυπολογία και κατόπιν βιώσιμων σχεδίων σταδιακής ανακαίνισης των αντιπροσωπευτικών τυπολογιών κτηρίων της κάθε πιλοτικής πόλης, σε συμφωνία με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης (2010/31/ΕE και 2012/27/ΕE). Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα οργανωθούν σε ένα διακρατικό σύστημα πληροφοριών, το οποίο θα χαρτογραφεί το ενεργειακό προφίλ ενός σημαντικού δείγματος δημοτικών κτιρίων, συνεπώς θα αποτελέσει ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων δράσης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Παράλληλα, προβλέπεται η προώθηση του εν λόγω συστήματος στις άμεσα ενδιαφερόμενες ομάδες στόχου, με απώτερο σκοπό την ευρύτερη χρήση του από άλλες τοπικές αρχές, π.χ. τους Δήμους κάθε χώρας, πέραν αυτών του Εταιρικού Σχήματος, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού/αναπτυξιακού προγραμματισμού Δήμων της Μεσογείου. Το εργαλείο θα επικαιροποιηθεί μέσω έργων ανακαίνισης μικρής κλίμακας σε κάθε πιλοτική πόλη, ενώ η περαιτέρω αξιολόγησή του επιτυγχάνεται μέσω στοχευμένων επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών δράσεων, που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου.