Έργα του ΚΑΠΕ| INTERREG MED

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έργο SISMA: "Supporting Innovative Schemes in the MED Area"


Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Interreg MED 2014-2020

Ειδικός στόχος Προγράμματος: 2.1. Βελτίωση των ικανοτήτων για την καλύτερη διαχείριση της Ενέργειας στα δημόσια κτίρια, σε διακρατικό επίπεδο

Τύπος Έργου: Μελέτες (M1)

Ποσοστό συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ: 85%

Συνολικός Προϋπολογισμός: 600,000.00 ευρώ

Προϋπολογισμός ΚΑΠΕ: 80,000.00 ευρώ

Διάρκεια: 1.11.2016 - 30.04.2018 (18 μήνες)

Εταίροι: Informest (Συντονιστής του έργου)- Ιταλία, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) - Ελλάδα, Local energy agency of Goriska region (GOLEA) - Σλοβενία, Ribera consortium - Ισπανία, Atomic Energy and alternative energies Commission (CEA) - Γαλλία, Agency for Economic Development PREDA-PD - Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Florence energy agency - Ιταλία, Energy Management Agency of Friuli Venezia Giulia - Ιταλία.

Υποστηρικτικοί εταίροι (Associated partners): Ministry of Infrastructure - Σλοβενία, National Association Italian Municipalities Friuli Venezia Giulia - Ιταλία, Regional Government of Valencia - Ισπανία, Environmental Protection and Energy Efficiency Fund of the Republic of Srpska - Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σύνδεσμος για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων - Ελλάδα.

Ιστοσελίδα Έργου: https://sisma.interreg-med.eu/

Σύντομη περιγραφή:

Το έργο SISMA υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη μόχλευση πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων στα ιδιωτικά κεφάλαια (π.χ. Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών) με στόχο τη χρηματοδότηση κτιριακών έργων του δημόσιου τομέα για την ενεργειακή τους ανακαίνιση. Η σημαντική έλλειψη χρηματοδότησης των δημόσιων αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στις μεσογειακές χώρες, δυσχεραίνει την ενεργειακή ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων. Αυτό το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο για παρεμβάσεις με μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και με μεγάλες περιόδους αποπληρωμής. Απαιτούνται νέες και καινοτόμες μέθοδοι χρηματοδότησης για τη διαχείριση της ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων. Μερικά μοντέλα που ήδη χρησιμοποιούνται είναι οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Το έργο στοχεύει στην προώθηση της υιοθέτησης του καινοτόμου αυτού χρηματοδοτικού μηχανισμού (ΣΕΑ) μεταξύ των τοπικών δημόσιων αρχών, στην αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων και στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στις χώρες-μέλη που συμμετέχουν σε αυτό.