Εργα του ΚΑΠΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έργο PELAGOS: "Promoting innovative nEtwork sand cLusters form Arine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands"


Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Interreg MED 2014-2020

Ειδικός στόχος Προγράμματος: 1.1 (Γαλάζια Ανάπτυξη): Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μέσω καινοτόμων συμπλεγμάτων και δικτύων σε νευραλγικούς τομείς του Μεσογειακού χώρου

Τύπος Έργου: Πιλοτικό Έργο (M2)

Ποσοστό συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ: 85%

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2,396,104.00 ευρώ

Προϋπολογισμός ΚΑΠΕ: 353,904.00 ευρώ

Διάρκεια: 1.11.2016 - 30.04.2019 (30 μήνες)

Εταίροι: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) – Ελλάδα, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA) – Italy, University of Algarve (UAlg) – Πορτογαλία, CTN Marine Technology Centre (CTN) – Ισπανία, Association of Chambers of Commerce of Veneto Region (UCV) – Ιταλία, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ελλάδα, Maritime Institute of Eastern Mediterranean (Mar.In.E.M) – Κύπρος, Toulon Var Technologies & Pole Mer Mediterranee (TVT – PMM) – Γαλλία, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture (UNIZAG FSB) – Κροατία.

Υποστηρικτικοί εταίροι (Associated partners): French Maritime Cluster (CMF) – Γαλλία, Marine South East Limited – Ηνωμένο Βασίλειο, NYM Association (Murcia Maritime Cluster) –Ισπανία, University College Cork & MaREI Centre – Ιρλανδία, AZTI Foundation – Ισπανία, Murcia Region Development Agency (INFO Murcia) – Ισπανία, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου-Ελλάδα, Cyprus Energy Agency - Κύπρος.

Ιστοσελίδα Έργου (υπό κατασκευή): http://interreg-med.eu/en/home/

Σύντομη περιγραφή:

Η θάλασσα με τα κύματα, τις παλίρροιες και τα ρεύματα, αλλά και τις υπεράκτιες υψηλές ταχύτητες ανέμων αποτελεί εκτός των άλλων και έναν τεράστιο χώρο δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας (Μπλε Ενέργεια, Blue Energy). Η οικονομική αξιοποίηση της Μπλε Ενέργειας με βιώσιμο τρόπο έχει επισημανθεί ως ένας από τους βασικούς τομείς της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Μπλε Ανάπτυξη. Για την περιοχή της Μεσογείου που χρειάζεται επειγόντως μια νέα αναπτυξιακή ώθηση και την δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, η αναδυόμενη αγορά της Μπλε Ενέργειας αποτελεί μια τεράστια κοινωνική, τεχνολογική, και επιχειρηματική ευκαιρία. Ευκαιρία που για να «μεταφραστεί» σε βιώσιμη αναπτυξιακή δραστηριότητα, απαιτεί δημιουργία κρίσιμης μάζας και συνεπώς την οικοδόμηση νέων ικανοτήτων σε θεσμικό, τεχνικό και επιχειρηματικό επίπεδο όλων των δυνητικά εμπλεκομένων παραγόντων στην παραγωγική αλυσίδα της Μπλε Ενέργειας.

Το έργο PELAGOS στοχεύει ακριβώς στην ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας και στην συνεργασία ενός μεγάλου αριθμού και είδους φορέων της Μεσογείου εμπλεκομένων στην Μπλε Ενέργεια, μέσω της λειτουργίας ενός διακρατικού συνεργατικού σχηματισμού, που θα τους φέρει όλους μαζί ώστε να αναπτύξουν μια συν-αντίληψη των ευκαιριών-προκλήσεων και να επεξεργαστούν από κοινού έξυπνες λύσεις. Μέσα από τον διακρατικό αυτό σχηματισμό συνεργασίας γύρω από την καινοτομία της Μπλε Ενέργειας θα προωθηθούν καινοτόμες τεχνολογίες αλλά και θα παρασχεθούν πολλαπλές δραστηριότητες στήριξης στους εμπλεκόμενους όπως παρόχους τεχνολογίας, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικοί φορείς, αρχές, ΜΚΟ και βέβαια στους πολίτες για την αναγκαία για την βιωσιμότητα κάθε αναπτυξιακού σχεδίου κοινωνική συναίνεση.

Το έργο θα ενισχύσει την διεθνοποίηση των μελών του διακρατικού συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που από κοινού θα υλοποιήσουν ώστε να προσδιορίσουν ευκαιρίες γύρω από την Μπλε Ενέργεια στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συγκέντρωσης, αποδελτίωσης και επεξεργασίας της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, του προσδιορισμού κοινών επιχειρηματικών ευκαιριών και της διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας με τη γεφύρωση των παρόχων και των χρηστών σε στοχευμένες ναυτιλιακές βιομηχανίες.