Εργα του ΚΑΠΕ| INTERREG MED

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΈργο PRISMI: "Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands"


Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Interreg MED 2014-2020

Ειδικός στόχος Προγράμματος: 2.2. Αύξηση της συμμετοχής των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατηγικές και τα σχέδια για το ενεργειακό μείγμα σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου.

Τύπος Έργου: Πιλοτικό Έργο (M2)

Ποσοστό συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ: 85%

Συνολικός Προϋπολογισμός: 599,573.00 ευρώ

Προϋπολογισμός ΚΑΠΕ: 85,248.00 ευρώ

Διάρκεια: 1.11.2016 - 30.04.2018 (18 μήνες)

Εταίροι: Sapienza University of Rome - Ιταλία (Συντονιστής του έργου), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) - Ελλάδα, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture - Κροατία, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Κύπρος, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα - Ελλάδα, Malta Intelligent Energy Management Agency - Μάλτα, Municipality of Favignana, Managing Body of Egadi Islands Marine Protected Area - Ιταλία.

Ιστοσελίδα Έργου (υπό κατασκευή): http://interreg-med.eu/en/home/

Σύντομη περιγραφή:

Το έργο PRISMI "Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands" στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών των νησιών της Μεσογείου στο σχεδιασμό της μετάβασής τους προς ενεργειακά συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, το PRISMI θα αναπτύξει ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο για την εκπόνηση σεναρίων διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών. Το εργαλείο θα αξιολογεί το υφιστάμενο δυναμικό των ΑΠΕ σε σχέση με την αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού δικτύου δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να εξετάσουν διαφορετικά σενάρια αξιοποίησης του τοπικού δυναμικού.

Το PRISMI αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων προς την ανάπτυξη φιλόδοξων, πλην όμως ρεαλιστικών, Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) στα νησιά της Μεσογείου. Το έργο απευθύνεται πρωτίστως στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στις νησιωτικές κοινότητες, στους διαχειριστές των νησιωτικών ηλεκτρικών δικτύων, αλλά και σε ενεργειακά γραφεία και συμβούλους που υποστηρίζουν τις αρχές στην εκπόνηση των ΣΔΑΕ.