cres
Γραφείο Διαμεσολάβησης Υπηρεσίες Εκπαίδευση Ενεργειακός Κατάλογος  
για Επενδυτές | για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης | για επαγγελματίες | για επιχειρήσεις  

για επιχειρήσεις

Βαθμονόμηση ανεμομέτρων

Βαθμονόμηση ανεμομέτρων (κατά MEASNET). Μέτρηση του σήματος εξόδου ανεμομέτρου σε σαφώς καθορισμένες συνθήκες ροής με στόχο τον υπολογισμό της σχέσης μετατροπής (σχέση που συνδέει το σήμα εξόδου με την ταχύτητα του ανέμου) του οργάνου. Οι βαθμονομήσεις εκτελούνται στην ιδιόκτητη αεροσήραγγα του ΚΑΠΕ στις εγκαταστάσεις στο Πικέρμι.

Μετρήσεις ποιότητας ισχύος A/Γ

Ποιότητα ισχύος ανεμογεννήτριας (κατά ΙΕC & MEASNET). Σειρά μετρήσεων με στόχο την συσχέτιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών (διακύμανση, αρμονικές, συντελεστής φορτίου κ.λ.π) της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος με την ταχύτητα του πνέοντος ανέμου και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει εφαρμογή τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες. Το ΚΑΠΕ παρέχει τη συγκεκριμένη διαδικασία υπό τη μορφή υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση όλων των προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο ή την µονάδα, υπό τη μορφή µιας συνοπτικής τεχνοοικονομικής έκθεσης, προς την διοίκηση-διαχείριση του κτιρίου, του συγκροτήματος ή της μονάδας.

Μετρήσεις θορύβου στην ανεμογεννήτρια

Μέτρηση της ακουστικής ισχύος του θορύβου που εκπέμπεται από τη λειτουργία μιας ανεμογεννήτριας και συσχέτισή του με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του πνέοντος ανέμου καθώς και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας.

Ενεργειακές μετρήσεις

Το ΚΑΠΕ διαθέτοντας τον κατάλληλα διαπιστευμένο εξοπλισμό εκτελεί μετρήσεις δομικών στοιχείων και υλικών αναφορικά με τις ενεργειακές τους αποδόσεις ενώ αντίστοιχα διενεργεί διαπιστευμένες μετρήσεις τόσο σε παθητικά ηλιακά συστήματα όσο και σε δομικά συστήματα στα οποία έχουν ενσωματωθεί εφαρμογές ΑΠΕ. Επίσης παρέχονται ενεργειακές μετρήσεις για λέβητες συμβατικών & στερεών καυσίμων, καθώς και για θερμικά ηλιακά συστήματα. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα προσομοίωσης της συμπεριφοράς και απόδοσης των δομικών υλικών και συστημάτων.

Πιστοποιήσεις συστημάτων & υλικών

Παράλληλα με τις ενεργειακές μετρήσεις που παρέχει το ΚΑΠΕ σε ένα σύνολο δομικών στοιχείων, υλικών και συστημάτων δίνεται κατόπιν αίτησης και πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καθώς ο διαπιστευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός του ΚΑΠΕ προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα. Οι πιστοποιήσεις αυτές αναφέρονται σε συμπαγή ομοιογενή δομικά υλικά, σε δομικά Υλικά και στοιχεία και σε κτηριακά κελύφη.

Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικιστικών συνόλων

Ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει σκοπό τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, των αντίστοιχων ρύπων αλλά και του φορτίου αιχμής για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτηρίων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα θερμική και οπτική άνεση μέσα στους χώρους. Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται στον ενεργειακό σχεδιασμό κτηρίων και οικιστικών συνόλων παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναφορικά με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τα κτήρια, τα δομικά υλικά και την τελική χρήση ενέργειας.

Τεχνικό-οικονομικές αναλύσεις επενδυτικών σχεδίων

Με το πλεονέκτημα της εμπειρίας από τη συμμετοχή σε ένα πλήθος ενεργειακών έργων και την αυξημένη τεχνογνωσία και γνώση της αγοράς που έχουν αναπτύξει οι συνεργάτες του, το ΚΑΠΕ παρέχει προς τρίτους είτε ολοκληρωμένες είτε επιμέρους αναλύσεις επενδυτικών σχεδίων.

Επαλήθευση Ετησίας Έκθεσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) προχώρησε στην ίδρυση του Κ.Α.Π.Ε.-ETS (Emissions Trading Scheme) το οποίο διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Πιστοποιητικό Αρ. 260, 02-03-2006) και λειτουργεί σαν Σχήμα Επαλήθευσης εκθέσεων για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα, το ΚΑΠΕ-ETS είναι αναγνωρισμένο για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής (Απ. Αρ. Πρωτ. 4764/383/17-03-2006).

Τεχνικοοικονομικές μελέτες εφαρμογών ΕΞΕ

Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται και προχωράει κατόπιν αιτήματος και στην εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας για εφαρμογές τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανίες.

Εκτίμηση δυναμικού Βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας

Το ΚΑΠΕ προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία οι ΟΤΑ, συνεταιρισμοί αλλά και όλοι οι εν δυνάμει επενδυτές να έχουν στη διάθεσή τους μια αξιόπιστη και τεκμηριωμένη μελέτη εκτίμησης του δυναμικού Βιομάζας από γεωργικές και δασικές μονάδες με στόχο την παραγωγή βιοενέργειας.

Τεχνικό-οικονομική μελέτη ανάπτυξης μονάδας παραγωγής βιοαερίου

Ο ελληνικός χώρος εμφανίζει αξιόλογες προοπτικές για την ανάπτυξη πρότυπων Κεντρικών Μονάδων Βιοαερίου (centralized biogas plants). Η ιδέα της κεντρικής μονάδας συνδυασμένης χώνευσης βασίζεται στην παραγωγή βιοαερίου με τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης (ΑΧ), χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα οργανικών αποβλήτων, που αποτελούνται κατά 80% από κτηνοτροφικά απόβλητα και κατά 20% από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα, αστικά οργανικά απορρίμματα και λύματα βιολογικών καθαρισμών. Η κεντρική μονάδα εγκαθίσταται σε περιοχές με υψηλό δυναμικό αποβλήτων με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους.

© 2006 ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - disclaimer