Απλές Συμβουλές
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
  Θερμομόνωση
Θέρμανση
  Ψύξη - Κλιματισμός
Τεχνητός Φωτισμός
  Ηλεκτρικές Συσκευές
Ζεστό Νερό Χρήσης
  Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας


Ψύξη - κλιματισμός

Παρακάτω παρατίθενται προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στην ψύξη - κλιματισμό. Η επιλογή των βελτιώσεων που αρμόζουν σε μια συγκεκριμένη κλιματιστική εγκατάσταση γίνεται με βάση το κόστος των βελτιώσεων σε σχέση με το κόστος της ενέργειας που εξοικονομείται. Ο καταναλωτής θα πρέπει:

Να απευθύνεται σε ειδικευμένους μηχανικούς για τη μελέτη της εγκατάστασης του κλιματισμού και την επιλογή του μεγέθους του. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τα υπερδιαστασιολογημένα μηχανήματα.

Να ελέγχει το βαθμό απόδοσης των υποψηφίων για αγορά συσκευών. Ο λόγος ψυκτική ισχύς/ ηλεκτρική ισχύς για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν φρέον θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.5.

Να συντηρεί και να καθαρίζει τα εγκατεστημένα μηχανήματα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό.

Να λαμβάνονται υπόψη σχετικά ανέξοδες επεμβάσεις “νοικοκυρέματος”, όπως εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής, αερισμό τα βράδια, τοποθέτηση τεντών, οι οποίες μειώνουν τις ανάγκες για κλιματισμό. Κατά την κατασκευή νέου κτιρίου να δίδεται μεγάλη προσοχή στον προσανατολισμό και στα υλικά κατασκευής.

Με την τακτική συντήρηση μπορούμε να επισημάνουμε έγκαιρα τις αιτίες βλαβών, να διατηρήσουμε το σύστημα σε μέγιστη ενεργειακή απόδοση, να επιμηκύνουμε τη ζωή των μηχανημάτων κλπ.

Μερικοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στον κλιματισμό μέσω της συντήρησης είναι:

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων αέρα στα δίκτυα αέρα. Αν είναι δυνατό να τοποθετείται και alarm Dp που να καλεί τον τεχνίτη συντήρησης.

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων νερού στα δίκτυα νερού. Ένα φίλτρο νερού με ρύπους μπορεί να προκαλέσει και καταστροφή του ψύκτη με το πάγωμα της εγκατάστασης (αν δε λειτουργήσει ο θερμοστάτης ασφαλείας).

Διόρθωση από τον συντηρητή λαθών κακής χρήσης, π.χ. να τοποθετεί τους θερμοστάτες χώρου και συσκευών σε λογικές θερμοκρασίες, να ρυθμίζει τη λήψη νωπού αέρα στα σημεία σχεδιασμού κα.

Τακτικός καθαρισμός πτερυγιοφόρων εναλλακτών των αερόψυκτων ψυκτών.

Έλεγχος της σωστής ποσότητας φρέον εντός των ψυκτικών συγκροτημάτων

Αποκατάσταση κατεστραμένων μονώσεων σε σωλήνες

Έλεγχος λήψης σήματος των τρίοδων βαννών νερού από το δίκτυο αυτοματισμού
.


 top