Ηλεκτρισμός Συνολικές Επεμβάσεις
 

Δίκτυα διανομής ρευστών κλιματισμού

 

Ενέργειες νοικοκυρέματος

 

 

α. Συστήματα ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών κλιματιζόμενων χώρων

 

Διατήρηση των κατάλληλων ρυθμίσεων όλων των θερμοστατών και υγροστατών χώρου.


Προσαρμογή ρυθμίσεων ελεγκτών θερμοκρασίας για εξοικονόμηση ενέργειας α) κατά τη διάρκεια περιόδων μή κατοίκησης κύριων χώρων β) σε ακατοίκητους χώρους


Παύση εξοπλισμού αερισμού και αφύγρανσης σε περιόδους μη κατοίκησης χώρων - Κλείσιμο διαφραγμάτων (dampers)


Προσαρμογή ιμάντων ανεμιστήρων αερισμού

 

 

β. Δίκτυο σωληνώσεων

 

Έλεγχος και συντήρηση α) για αποφυγή εισόδου αέρα στο δίκτυο β) για επισκευή διαρροών σε σωλήνες, δεξαμενές, βαλβίδες, αντλίες
Παύση κυκλοφορητών όταν δεν απαιτείται η λειτουργία τους
Καθαρισμός και αντικατάσταση φίλτρων

 

 

γ. Δίκτυο αεραγωγών

 

Καθαρισμός πτερυγίων μεγάλων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων


Συντήρηση κινητηρίων μερών (συγχρονισμός φορτίου κινητήρα με τη μετάδοση, προσαρμογή και αντικατάσταση ιμάντων κίνησης)


Καθαρισμός και αντικατάσταση φίλτρων αέρα

 

 

Επεμβάσεις χαμηλού κόστους

 

 

α. Συστήματα ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών κλιματιζόμενων χώρων

 

Προθέρμανση ή πρόψυξη χωρίς την εισαγωγή νωπού αέρα με επιπλέον θερμικό φορτίο σε συστήματα με economizers ή χωριστό σύστημα εξαερισμού (κύκλος προκατοίκησης)


Μεταβολή της παροχής αερισμού, σε κτίρια με έντονα μεταβαλλόμενο προφίλ κατοίκησης, μέσω α) ρύθμισης των διαφραγμάτων β) στραγγαλισμού της παροχής του ανεμιστήρα β) ελέγχου των στροφών του κινητήρα γ) μηχανικού ελέγχου στροφών δ) πτερύγια ανεμιστήρων με μεταβλητό βήμα κλπ.


Αντικατάσταση συνδέσμων, μηχανισμών ή συνόλου ρυθμιστικών διαφραγμάτων αέρα (mixing dampers) για την αποφυγή διαρροών αέρα


Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων σε σώματα


Εγκατάσταση κύκλου economizer σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με ικανότητα διανομής 100% νωπού αέρα


Εγκατάσταση ακριβέστερων θερμοστατών χώρου


Απομάκρυνση ή ανατοποθέτηση μετά το κιβώτιο μίξης, του στοιχείου προθέρμανσης κεντρικής κλιματιστικής μονάδας σε περιπτώσεις αναβάθμισης του συστήματος για να χειρίζεται μεγαλύτερες ποσότητες αέρα επιστροφής.

 

 

β. Δίκτυο σωληνώσεων

 

Υδραυλική εξισορρόπηση δικτύου μέσω α) της ρύθμισης ή αντικατάστασης βαλβίδων σε κύριους συλλέκτες και κλάδους και της προσαρμογής των βαλβίδων των σωμάτων και β) της εγκατάστασης ρυθμιστικών βαλβίδων αυτομάτου ελέγχου της παροχής.


Επισκευή ή αναβάθμιση θερμομόνωσης σωλήνων και δεξαμενών


Μείωση της παροχής σε περιπτώσεις α) υπερδιαστασιολογημένων συστημάτων, β) μείωσης φορτίων και γ) αυξημένης θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ των γραμμών προσαγωγής και επιστροφής (στραγγαλισμός ροής, αυτόματες ρυθμιστικές βαλβίδες, μείωση στροφών ή αντικατάσταση κυκλοφορητή)

 

 

γ. Δίκτυο αεραγωγών

 

Εξισορρόπηση δικτύου για την επίτευξη της ορθής παροχής του αέρα στους χώρους


Μείωση της παροχής σε περιπτώσεις α) υπερδιαστασιολογημένων συστημάτων, β) μείωσης φορτίων και γ) αυξημένης θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ των γραμμών προσαγωγής και επιστροφής (στραγγαλισμός ροής αέρα, προσαρμογή νέων ράουλων σε κινητήρες ανεμιστήρων, μείωση στροφών ή κυκλική λειτουργία ανεμιστήρων)


Μείωση πτώσεων πίεσης σε εγκαταστάσεις με πιέσεις λειτουργίας πάνω από 200 Pa, μέσω α) της αφαίρεσης βρώμικων μπλοκαρισμένων φίλτρων και κατεστραμένων, από φερτά κομάτια, πτερυγίων στοιχείων β) του ανοίγματος διαφραγμάτων στη διεύθυνση της ροής γ) της εγκατάστασης βαλβίδων στροφής σε δύσκολες καμπές δ) της διαστολής στενών περασμάτων ε) της αντικατάστασης μεγάλων εύκαμπτων τμημάτων με σταθερά


Επισκευή διαρροών αέρα


Μείωση ισχύος κινητήρων ανεμιστήρων σε υπερδιαστασιολογημένα συστήματα (εγκατάσταση μικρότερων)


Επισκευή ή αναβάθμιση θερμομόνωσης αεραγωγών


Εγκατάσταση διαφραγμάτων αποτροπής της εξαγωγής στο περιβάλλον ωφέλιμου σε θερμική ισχύ ρεύματος αέρα κατά τη διάρκεια της μη λειτουργίας των ανεμιστήρων

 

 

 

Επεμβάσεις ανακατασκευής

 

 

α. Συστήματα ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών κλιματιζόμενων χώρων

 

Μετατροπή συστημάτων διανομής με τελική αναθέρμανση (terminal reheat) και με διπλό αγωγό θερμού-ψυχρού αέρα (dual duct) σε συστήματα μεταβλητού όγκου αέρα (VAV) - Αντικατάσταση στοιχείων αναθέρμανσης (ή νέα προσθήκη) με κιβώτια VAV ελέγχου, μετατροπή κιβωτίων dual duct σε λειτουργία με δύο κινητήρες ή απενεργοποίηση θερμού αγωγού με τροποποίηση του ψυχρού αγωγού.


Εγκατάσταση ανεμιστήρων και αεραγωγών για ενίσχυση της κίνησης και μίξης αέρα μεταξύ διαφορετικών θερμικών ζωνών (π.χ. μεταξύ θερμοκηπίου και δωματίου)


Εγκατάσταση σύγχρονου κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) με ολοκληρωμένες δυνατότητες άμεσου ψηφιακού ελέγχου μέσω περιφερειακών ηλεκτρονικών μονάδων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. (πιθανά σε συνδυασμό με τη λειτουργία και άλλων ενεργειακών συστημάτων π.χ. φωτισμού)


β. Δίκτυο σωληνώσεων

 

Εγκατάσταση ξεχωριστών κυκλοφορητών σε κυκλώματα με σημαντικές διαφορές πτώσης πίεσης ή σε ζώνες με πολύ διαφορετικές απαιτήσεις


Εγκατάσταση πολλών κυκλοφορητών ελεγχόμενων εν παραλλήλω ή ενός κυκλοφορητή με έλεγχο στροφών για άντληση σε βαθμίδες ανάλογα με το φορτίο


Αφαίρεση άχρηστων τμημάτων δικτύου σε τροποποιημένα στο παρελθόν δίκτυα.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300