Οικονομική λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων
Ηλεκτρισμός Μέτρα Γενικής Εφαρμογής  
 

Ενεργειακή Διαχείριση

Ενεργειακή διαχείριση είναι η μέθοδος βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας ενός συστήματος με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με άμεσο στόχο τη μείωση της συμμετοχής της ενέργειας στο συνολικό κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος.

Για την ορθή εφαρμογή της ενεργειακής διαχείρισης σε μία βιομηχανία, απαιτείται αρχικά η διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης, από την οποία θα προκύψει μεταξύ των άλλων και σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία από ενεργειακής άποψης.

Ένα πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης περιλαμβάνει:

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία, με καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των χαρακτηριστικών τους, μετρήσεις σημαντικών ενεργειακών και άλλων μεγεθών σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία, επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.


Ορισμό Ενεργειακού Υπευθύνου, ο οποίος θα γνωρίζει καλά τις παραγωγικές διαδικασίες και τα ενεργειακά συστήματα στη βιομηχανία.


Δημιουργία αρχείου ενεργειακών καταναλώσεων και συνεχής ενημέρωσή του.


Σύνταξη ενεργειακών εκθέσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τη Διοίκηση.


Εφαρμογή νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας (συμπαραγωγή, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών κ.α.), πάντα μετά από εκπόνηση σχετικής τεχνικοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας.


Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με τους στόχους του προγράμματος και καθορισμό της συμμετοχής του σε αυτό.


Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού.

 

Στα πλαίσια της Ενεργειακής Διαχείρισης περιλαμβάνεται και η μέτρηση κρίσιμων ενεργειακών και περιβαλλοντικών μεγεθών σε μια βιομηχανία. Η επεξεργασία των μετρήσεων των μεγεθών αυτών θα επιτρέψει στους υπεύθυνους της βιομηχανίας να εντοπίσουν πιθανές δυσλειτουργίες και, μέσω μιας σωστότερης διαχείρισης, να ομαλοποιήσουν την λειτουργία της, έτσι ώστε να υπάρξει η βέλτιστη ενεργειακή λύση.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300