Συμβατικά καύσιμα Παραγωγική διαδικασία  
 

Δίκτυα θερμού νερού και ατμού

 

Το θερμό νερό και ο ατμός που παράγονται σε μία βιομηχανία, διανέμονται στις καταναλώσεις μέσω κατάλληλων δικτύων. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από σωλήνες, βαλβίδες, ατμοπαγίδες, μονώσεις και άλλο εξοπλισμό που εξασφαλίζει τη σωστή τους λειτουργία. Στα δίκτυα αυτά δεν καταναλώνεται άμεσα καύσιμο, όμως η καλή λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα την συνολική κατανάλωση καυσίμου σε μια βιομηχανία.

 

Ατμοπαγίδες

Οι ατμοπαγίδες τοποθετούνται σε δίκτυα ατμού με σκοπό να συγκρατούν τον ατμό τόσο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλη η περιεχόμενη σε αυτόν θερμότητα πέρασε στην ζητούμενη εφαρμογή. Η μη σωστή λειτουργία των ατμοπαγίδων επιτρέπει στον ατμό να περνάει χωρίς να επιτυγχάνεται πλήρης εκμετάλλευση της περιεχόμενης σε αυτόν θερμότητας, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη παραγωγή ατμού. Στις ατμοπαγίδες πρέπει να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της λειτουργίας τους και να αντικαθίστανται όταν κρίνεται απαραίτητο. Μία επέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας είναι η εγκατάσταση συστήματος εκμετάλλευσης των συμπυκνωμάτων από τις ατμοπαγίδες, ώστε να αξιοποιείται η περιεχόμενη σε αυτά θερμότητα.

 

Θερμομόνωση

Η θερμομόνωση στη βιομηχανία χρησιμοποιείται για τη μείωση των θερμικών απωλειών κυρίως από σωληνώσεις νερού ή ατμού και δεξαμενές. Στις βιομηχανικές μονώσεις το πρόβλημα της θερμομόνωσης παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες και επιλύεται, συνήθως, με την επιλογή του καταλληλότερου κάθε φορά μονωτικού υλικού σε συνδυασμό με το απαιτούμενο πάχος μόνωσης, με κριτήριο την κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

Υλικά μόνωσης σωλήνων είναι ο υαλοβάμβακας, η πολυουρεθάνη, το πυριτικό ασβέστιο, ο ορυκτοβάμβακας και το κυψελοειδές γυαλί. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι μόνωσης των σωλήνων: με μονωτικές θήκες και με λουρίδες μονωτικού παπλώματος. Οι μονωτικές θήκες παρέχουν φυσική αντοχή στο χρόνο, μηδενική διαπερατότητα σε υγρασία και ελάχιστη απορροφητικότητα, ενώ δεν επηρεάζονται από τα τρωκτικά και τα έντομα. Οι μονωτικές θήκες τοποθετούνται εύκολα σε απλές διατάξεις σωληνώσεων. Οι μονωτικές λωρίδες εφαρμόζονται δυσκολότερα, προτιμούνται όμως για δύσκολες διατάξεις όπου υπάρχουν διάφορα όργανα και εξοπλισμός.

 

Θερμομόνωση σωλήνων θερμού νερού

 

Για την μόνωση των δοχείων και των δεξαμενών ισχύει ότι και για τους σωλήνες. Για δοχεία μικρού σχετικά όγκου προτιμούνται δοχεία που φέρουν μόνωση από την κατασκευή τους, όταν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση θερμών ή ψυχρών υγρών.

 


Δοχεία αποθήκευσης θερμού νερού μονωμένα από την κατασκευή τους

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300