Συμβατικά καύσιμα Παραγωγική διαδικασία  
 

Λέβητες


Στη βιομηχανία, σημαντικές ποσότητες συμβατικών καυσίμων καταναλώνονται στους λέβητες για την παραγωγή ατμού ή θερμού νερού. Οι λέβητες είναι εξοπλισμένοι με καυστήρες συμβατικών καυσίμων οι οποίοι παράγουν θερμά καυσαέρια. Ο παραγόμενος ατμός ή το θερμό νερό διατίθενται στις διάφορες διεργασίες της βιομηχανίας που απαιτούν θερμότητα (βραστήρες, πλυντήρια, βαφεία κ.α.). Η λειτουργία των λεβήτων απαιτεί σημαντικές καταναλώσεις καυσίμων για την παραγωγή θερμικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία τους με υψηλό βαθμό απόδοσης είναι σημαντική παράμετρος για την εξοικονόμηση ενέργειας.


Σύγχρονος λέβητας εγκατεστημένος σε βιομηχανία

 

Γενικά μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας στους λέβητες είναι η διατήρηση των διαλυμένων στο νερό στερεών στο μικρότερο χαμηλό επίπεδο, η διατήρηση της χαμηλότερης αποδεκτής πίεσης λειτουργίας στο σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες, ο περιορισμός μεγάλων διακυμάνσεων του φορτίου, η συχνή μέτρηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα και οι απαιτούμενες κάθε φορά ρυθμίσεις για τη μεγιστοποίησή του, ο συστηματικός έλεγχος των τιμών των σημαντικότερων μεγεθών λειτουργίας και η σύγκρισή τους με τις ονομαστικές τιμές, ο περιοδικός έλεγχος της περίσσειας αέρα του καυστήρα και η σωστή ρύθμισή της, η βελτίωση και επέκταση του εξοπλισμού ελέγχου, η εγκατάσταση και βελτίωση της θερμικής μόνωσης και η εγκατάσταση νέου αποδοτικότερου λέβητα ή/και καυστήρα.


Οι λέβητες είναι από τα βασικά τμήματα του εξοπλισμού μιας βιομηχανίας και απαιτούν συστηματική συντήρηση. Οι βασικές εργασίες συντήρησης ενός λέβητα περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του φλογοθαλάμου, τον καθαρισμό των αυλών των καυσαερίων (τούμπα), τον καθαρισμό και τη ρύθμιση των μπεκ του καυστήρα, τον καθαρισμό της καπνοδόχου, τον έλεγχο των αντλιών καυσίμου, τον έλεγχο του κυκλώματος τροφοδοσίας νερού, καθώς και του συστήματος αποσκλήρυνσης.

 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300