Καθαρότερα οχήματα και καύσιμα  
   
 
Καθαρότερα οχήματα και καύσιμα
15  
 

Στα πλαίσια πολιτικής για την προώθηση των καθαρότερων καυσίμων και οχημάτων στις οδικές μεταφορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ήδη τον στόχο της υποκατάστασης του 20% των συμβατικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές με εναλλακτικά καύσιμα μέχρι το 2020. Για τον σκοπό αυτό η Ε.Ε έχει ήδη προβεί σε έκδοση Οδηγιών, αποφάσεων και προτάσεις οδηγιών για την προώθηση της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων στα κράτη-μέλη:


• Μέχρι το 2010, το 5,75% των καυσίμων μεταφορών πρέπει να αποτελείται από βιοκαύσιμα, (οδηγία 2003/30/ΕΚ), με την ενδεχόμενη προοπτική να αυξηθεί η αναλογία αυτή σε 8% μέχρι το 2015. Στο Χάρτη Πορείας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προτείνεται ο καθορισμός ενός ελάχιστου δεσμευτικού στόχου για τα βιοκαύσιμα στο 10% όσον αφορά τα καύσιμα οχημάτων μέχρι το 2020.


• δημιουργία πλαισίου για την μείωση ή απαλλαγή των βιοκαυσίμων ή άλλων εναλλακτικών καυσίμων όπως φυσικό αέριο, υγραέριο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον οποίο υπόκεινται τα συμβατικά υγρά καύσιμα. (Οδηγία 2003/96/ΕΚ).


• πρόταση οδηγίας COM(2005) 261, 5.07.2005 για την φορολόγηση επιβατικών οχημάτων ανάλογα με τις εκπομπές CO2, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αγορά καθαρών και περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων.


• Πρόταση οδηγίας COM(2005) 634, 21.12.2005 η οποία θα προβλέπει την προώθηση καθαρών οχημάτων οδικής μεταφοράς για τη μείωση των ρύπων με υποχρεωτική ποσόστωση καθαρών οχημάτων "Enhanced environmentally friendly vehicle" ("EEV") (directive 2005/55/EC/20.10.2005) στη προμήθεια βαρέων οχημάτων για φορείς δημόσιας διοίκησης. Οι δημόσιοι οργανισμοί-φορείς θα υπόκειται στην υποχρέωση να διαθέτουν ελάχιστη ποσόστωση 25% των ετήσιων προμηθειών τους (αγορές ή χρηματοοικονομική μίσθωση) οχημάτων άνω των 3,5 τόνων για «βελτιωμένα και σεβόμενα τo περιβάλλον οχήματα».


• Σύμφωνα με την στρατηγική της ΕΕ για τις εκπομπές CO2 στα ελαφρά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, θα πρέπει να επιτευχθούν για τα σχετικά καινούργια οχήματα κατά μέσον όρο εκπομπές CO2 140 g/km μέχρι το 2008/09 και 120 g/km μέχρι το 2012.

 

 

Επομένως, τα εναλλακτικά καύσιμα (όπως βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο, υδρογόνο) πρόκειται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και ενέργειας επειδή αποτελούν μία από τις λίγες διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές με την οποία η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα αντικατασταθούν ως καύσιμα για τις μεταφορές.


Λογισμικό συγκριτικής αξιολόγησης για στόλους οχημάτων


Το συγκεκριμένο λογισμικό ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης στόλων οχημάτων αποτελεί μια ευέλικτη βάση δεδομένων που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες- διαχειριστές στόλων οχημάτων, οι οποίοι καταχωρώντας στην βάση τα χαρακτηριστικά των οχημάτων του στόλου, έχουν την δυνατότητα να πληροφορηθούν, να αξιολογήσουν και τελικά να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική ενός ή περισσοτέρων οχημάτων του στόλου τους.


Η συγκεκριμένη εφαρμογή (Environmental Fleet Assessment MTV 3.00) αναπτύχθηκε από το Φλαμανδικό Ινστιτούτο VITO (Βέλγιο) σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TREATISE. Η παραπάνω εφαρμογή δημιουργήθηκε με τελικό αποδέκτη τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές στόλων παντός είδους οχημάτων, ώστε αυτοί να λάβουν γνώση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των οχημάτων τους και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες για μείωση του κόστος καυσίμων, μείωση των εκπομπών ρύπων και την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές στόλων οχημάτων παρακινούνται να συνεισφέρουν στην βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των οδικών μεταφορών, μέσω της βελτιστοποίησης της λειτουργίας του στόλου τους και της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, είτε συμβατικών είτε εναλλακτικών καυσίμων.


Στην συγκεκριμένη εφαρμογή και προκειμένου να γίνει ορθή αξιολόγηση, ο χρήστης-διαχειριστής στόλου καλείται να εισάγει στη βάση δεδομένων όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά στοιχεία των οχημάτων που διαθέτει.Τα στοιχεία αυτά αφορούv:


1. Περιγραφή του οχήματος: κωδικό οχήματος, τύπος και χρήση οχήματος, ημερομηνία πρώτης χρήσης, έδρα οχήματος κλπ.


2. Χαρακτηριστικά χρήσης και ενεργειακής κατανάλωσης: διανυθέντα χιλιόμετρα, ονομαστική ή πραγματική κατανάλωση καυσίμου, βάρος, συχνότητα στάσεων, ποσοστό χρήσης στην πόλη ή αυτοκινητόδρομους κλπ.).


3. Εκπομπές ρύπων : εκπομπές CO2, CO, NOx, PM , θόρυβος κλπ με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή αυτόματα με την επιλογή του κατάλληλου ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών EURO I,II,…,V που ανήκει κάθε όχημα.


Τα παραπάνω δεδομένα για κάθε όχημα μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από τον χρήστη ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση αλλαγών στην σύνθεση του στόλου.


Μετά την εισαγωγή των παραπάνω δεδομένων, ο χρήστης έχει την δυνατότητα, μόνο με μια εντολή του, να λάβει μια γενική αξιολόγηση για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αποδοτικότητα του στόλου του, η οποία υπολογίζεται αυτόματα από το λογισμικό με την χρήση κατάλληλων αλγορίθμων. Η αξιολόγηση του στόλου γίνεται με τον υπολογισμό ενός γενικού συγκριτικού δείκτη “EcoScore” είτε για το σύνολο του στόλου είτε ξεχωριστά για κάθε όχημα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο χρήστης μπορεί εύκολα να εντοπίζει τα περισσότερο ενεργοβόρα και ρυπογόνα οχήματα του στόλου. Εν συνεχεία, ο χρήστης παρεμβαίνοντας και τροποποιώντας τα αρχικά χαρακτηριστικά λειτουργίας κάθε οχήματος μπορεί να «χτίσει» και να δοκιμάσει πλήθος σεναρίων για την βελτιστοποίηση του “EcoScore”΄κάθε οχήματος ή του στόλου π.χ. λιγότερα διανυθέντα χιλιόμετρα για τα ενεργοβόρα οχήματα, αντικατάσταση οχημάτων, αντικατάσταση οχήματος με ένα πιο αποδοτικό, υποκατάσταση καυσίμου κλπ. Τα σενάρια σε κάθε περίπτωση μέσω του λογισμικού έχουν δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης.

 

  ΛογισμικόEναλλακτικά μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα:
http://www.treatise.eu.com/UserFiles/setup.exe


 
 
   
 

 

 

Εφαρμογές καθαρών οχημάτων και καυσίμων


 

 

  Οχήματα Φυσικού Αερίου
  Οχήματα Βιοντήζελ
  Βιοαιθανόλη
  Υβριδικά Οχήματα
  Οχήματα Κυψελών Καυσίμου
  Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης με Υδρογόνο


 
 
Copyright © ΚAΠΕ - 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος - Τηλ: 21 0 6603300