Εργα του ΚΑΠΕ| INTERREG MED

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Έργα & Δράσεις| INTERREG MED  

>

 
SHERPA:
"SHared Experiences for energy Renovation in buildings by Public Administrations"

 

>

 
PRISMI:
"Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands"

 

>

 
PELAGOS:
"Promoting innovative nEtwork sand cLusters form Arine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands"

 

>

 
IMPULSE:
"Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings"

 

>

 
SISMA:
"Supporting Innovative Schemes in the MED Area"